Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                      ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                              тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                 факс (052) 76 32 93

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

               Заповед №ЗД-44/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 050018  по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

               

               Заповед №ЗД-45/14.05.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-317 в кв.42  по действащия план на с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, жилищно строителство и делба.  

 

               Заповед №ЗД-46/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на канализационно отклонение за ПИ 044002  по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

 

           Заповед №ЗД-47/14.05.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-709 в кв.45  по  действащия  план на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна на улична регулационна граница

 

          Заповед №ЗД-48/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 128068  по КВС на землище с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  жилищно строителство.     

 

              Заповед №ЗД-49/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за транспортен достъп за ветрогенератори в ПИ 058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028 и 059005 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково и ПИ 025011 по кадастралната карта на с. Зорница, общ. Аксаково, обл.Варненска

 

              Заповед №ЗД-50/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 058017 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1 бр.

   

              Заповед №ЗД-51/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 055014 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1 бр.

 

              Заповед №ЗД-52/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 063045 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1 бр.

 

              Заповед №ЗД-53/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 064038 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1 бр.

 

              Заповед №ЗД-54/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 025011 по кадастралната карта на с. Зорница, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1 бр.   

 

              Заповед №ЗД-55/14.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за кабелно ел. трасе за ветрогенератори в ПИ 058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028 и 059005 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково и ПИ 025011 по кадастралната карта на с. Зорница, общ. Аксаково, обл.Варненска

                                                                                                                            

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.