Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                   ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                             тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                факс (052) 76 32 93

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

 

  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-35/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за реконструкция и разширение на участък от общински път VAR 1023 /от ІІ-29 до кръстовището с ул. “Ивайло” гр. Аксаково, общ. Аксаково/.             

               Заповед №ЗД-36/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032072  по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове, офиси, паркоместа, шоурум и магазини.     

               Заповед №ЗД-37/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 102052  по КВС на землище с. Ботево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на фотоволтаична централа.     

               Заповед №ЗД-38/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 201008  по КВС на землище с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

      

               Заповед №ЗД-39/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за Язовир “Засмяно” в ПИ 000030 по КВС на землище с. Засмяно, общ. Аксаково и ПИ 000134 по КВС на землище с. Радево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

               Заповед №ЗД-40/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ 008057 по КВС на землище с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

               Заповед №ЗД-41/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ 008006 по КВС на землище с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска.      

               Заповед №ЗД-42/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на уличен водопровод за ПИ 039138 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.      

               Заповед №ЗД-43/08.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на улична канализация за ПИ 039138 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.      

                           

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.