Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                     ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                             тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б               факс (052) 76 32 93

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник / ДВ бр.33/27.04.2012г./ е публикувана обява на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.VIII.2003 г. на МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.VIII.2003 г. на МРРБ съобщава, че с протоколи №1 / 27.04.2011г., №2 / 20.05.2011г. и №3 / 24.02.2012г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповеди №РД-10-7706-296/22.10.2010г. и №РД-12-7706-2/05.01.2012г. на областен управител на област с административен център Варна са изработени и приети проекти за изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за:

-  местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, област Варна - относно новообразуван  имот 1695, кадастрален район 501;

-  местност „Панорама І, ІІ, ІІІ” - селищно образувание, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна - относно новообразуван имот 207, кадастрален район 506;

-  местност „Панорама І, ІІ, ІІІ” - селищно образувание, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна - относно новообразуван имот 278, кадастрален район 506;

-  местност „Панорама І, ІІ, ІІІ” - селищно образувание, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна - относно новообразуван имот 24, кадастрален район 506;

- местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, област Варна - относно новообразуван  имот 1580, кадастрален район 501;

-  местност „Панорама І, ІІ, ІІІ” - селищно образувание, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна - относно новообразувани имоти 275 и 316, кадастрален район 506;

Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в община Аксаково, област Варна, ет. 4, ст.2, дирекция “Устройство на територията”.

На основание чл.28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

 

 

 

                                                                              ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.