Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО            ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                         тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б            факс (052) 76 32 93

  

 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

               Заповед №ЗД-17/02.04.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-39, в кв.11 по действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.

               Заповед №ЗД-18/02.04.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХ-340, в кв.10 по действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане на разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ и делба на имота.   

                Заповед №ЗД-19/02.04.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №123 по плана на С.О. “Доброгледски лозя” на з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство.   

            Заповед №ЗД-20/02.04.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за инженерната инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване за ПИ 211008  по КВС на землище с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

              Заповед №ЗД-21/02.04.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 050022 по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство.

     

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                              ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.