Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                          тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б             факс (052) 76 32 93

 
    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

          

               Заповед №ЗД-13/21.02.2012г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІІІ-25 в кв.2 по действащия план на с. Новаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.   

                Заповед №ЗД-14/02.03.2012г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за инженерната инфраструктура за транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация за ПИ 012005  по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска

                Заповед №ЗД-15/02.03.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за изменение на УПИ Х-93, ХІ-91 и ХІІ-92 в кв.15 по действащия план на с. Новаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и отреждане на имотите в съответствие с одобреината скица-предложение.   

            Заповед №ЗД-16/02.03.2012г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ 000302  по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.   

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.