Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                          тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б             факс (052) 76 32 93

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

      

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

           Заповед №ЗД-1/04.01.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 037001 по КВС землище с. Крумово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

               Заповед №ЗД-2/04.01.2012г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за инженерната инфраструктура за транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация за ПИ 036010  по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

            Заповед №ЗД-3/04.01.2012г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за инженерната инфраструктура за транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация за ПИ 007007  по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

            Заповед №ЗД-4/04.01.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХІ-337 в кв.10 по действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота, свързано застрояване и прилагане на разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.   

            Заповед №ЗД-5/04.01.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-697 в кв.41 по действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.    

            Заповед №ЗД-6/04.01.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000126 по КВС землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел включване на имота в строителните граници на населеното място и отреждането му  “за производство и услуги”.     

            Заповед №ЗД-7/04.01.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000318 по КВС землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промишлено строителство.     

            Заповед №ЗД-8/04.01.2012г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за Язовир “Ботево” в ПИ 001250 по КВС на землище с. Ботево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

           Заповед №ЗД-9/04.01.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска в частта му  относно кв. 102 за УПИ VІІ-2680, VІІІ-2680, ІХ-2680, ХХХІХ-2680, Х-2680, ХІ-2680, ХІІ-2680, ХІІІ-2680, ХХІ-2670, ХLІ-2680 и ХІV-2661 във връзка с констатирана явна фактическа грешка.

                   

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.