Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                 ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                         тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б            факс (052) 76 32 93

 
      С Ъ О Б Щ ЕН И Е  

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                   

               Заповед №ЗД-302/23.12.2011г. на Зам.Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ060027 по КВС землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.
              Заповед №ЗД-303/23.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 028041 по КВС на землище с.Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство.
                 Заповед №ЗД-304/23.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 028046 по КВС на землище с.Осеново,общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство.
             
Заповед №ЗД-305/23.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 127024 по КВС на землище с.Долище,общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство. 

           Заповед №ЗД-306/23.12.2011г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за инженерната инфраструктура за транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация за ПИ003011 по КВС на землище гр. Осеново, общ.Аксаково,  обл.Варненска.     

               Заповед №ЗД-307/23.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИХVІІ-313 и ХХІV-310 в кв.46 по действащия план на с. Осеново, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел промяна на границите между УПИ ХVІІ-313 и ХХІV-310, кв.46 и прилагане на разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.    

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.