Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                  ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                        тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б           факс (052) 76 32 93

 


         
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

               Заповед №ЗД-297/15.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 408 по плана на с.о. “Черноморска панорама” на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство.     

              Заповед №ЗД-298/15.12.2011г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване АГРС-Игнатиево в ПИ 0170170 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

              Заповед №ЗД-299/15.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-255 и ХІІІ-257 в кв.25 по действащия план на с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел обособяване на два нови УПИ.                                                                

               Заповед №ЗД-300/15.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №500.496 по ПНИ на местност “Старите лозя” на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно  строителство.                                                            

               Заповед №ЗД-301/15.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №49.121 по ПНИ на местност “Ментешето” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно  строителство.                                                            

                                                        

           Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.