Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                      ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                      тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б          факс (052) 76 32 93

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                                                                                                     

               Заповед №ЗД-268/06.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 001157 по КВС на землище на с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

             Заповед №ЗД-269/06.12.2011г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-20 в кв.25 по действащия план на с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.    

               Заповед №ЗД-270/06.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №500.453 по ПНИ на местност “Старите лозя” на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  жилищно  строителство.                                                                                                                                                                          

               Заповед №ЗД-271/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 067010 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за пакетирани строителни материали и офис.                                                                                                                                                         

               Заповед №ЗД-272/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за пътна връзка за ПИ 037110 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                                                                                                                    

               Заповед №ЗД-273/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 040002 по КВС на землище на с. Въглен, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на зърнобаза.                                 

              Заповед №ЗД-274/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 039007 по КВС на землище на с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                          

              Заповед №ЗД-275/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032073 по КВС на землище на с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на шоурум, магазини, складове към магазините, офиси и паркоместа.                                         

              Заповед №ЗД-276/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 072001 по КВС на землище на с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и магазин.   

              Заповед №ЗД-277/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 051016 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                  

              Заповед №ЗД-278/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 073014 по КВС на землище на с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с магазин.   

              Заповед №ЗД-279/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 136016 по КВС на землище на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

              Заповед №ЗД-280/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 127055 по КВС на землище на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

              Заповед №ЗД-281/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 110012 по КВС на землище на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

              Заповед №ЗД-282/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032015 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на склад за пакетирани стоки.   

              Заповед №ЗД-283/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ №643  по  плана на с.о. ”Янчова поляна”, землище  на  гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.        

              Заповед №ЗД-284/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 010091 по КВС на землище на с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

              Заповед №ЗД-285/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 047015 по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота.                                                    

              Заповед №ЗД-286/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 031008 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.   

              Заповед №ЗД-287/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.44.37 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-288/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.144 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.  

              Заповед №ЗД-289/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.146 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-290/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.41 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-291/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.42 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                  

              Заповед №ЗД-292/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.145 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-293/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 047004 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-294/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 010007 по КВС на землище на с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

              Заповед №ЗД-295/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 010035 по КВС на землище на с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

               Заповед №ЗД-296/08.12.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на външно кабелно ел. захранване за ПИ 042101 и 042146 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.

 

         Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.