Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015

 

П Р А В И Л Н И К

 

 

З А

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - А К С А К О В О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет на заседание на Общински съвет гр. Аксаково с Решение № ....../ ................

 

Р А З Д Е Л  І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Настоящият правилник конкретизира функциите, правата, задълженията и отговорностите на общинския съвет,неговите органи и общинските съветници.Определя организацията на тяхната работа и взаимодействията им с други органи съобразно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и останалото законодателство.

(2) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(3) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие.

(4) Общинският съвет се избира от населението на общината, при условия и ред определени от закон.

(5) Общинският съвет се състои от избраните 17/седемнадесет/ общински съветници.

(6) Мандатът на общинския съвет е четиригодишен.

 

Чл.2. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избираните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които закона е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10.  развитието на спорта, отдиха и туризма;

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 3. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на дейностите по чл.2, както и на други дейности ,определени със закон.

Чл.4. (1)   Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината,       и кметствата по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

6. определя размера на местните такси;

 

 

7.  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. създава  кметства при условия и по ред, определени със закон;

16.прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. одобрява символ и печат на общината;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметство или населено място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

 

Чл.5.(1)  Актовете на общинския съвет  се изпращат на Областния управител и на Кмета на общината в 7- дневен срок от приемането им.

  (2)  Актовете на общинския съвет се разгласяват пред населението на общината в срока по ал.1 чрез интернет страницата на Община Аксаково и чрез поставянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.6. Общински съвет - Аксаково се състои от 17 /седемнадесет/ съветника.

(1) Общинският съвет избира от своя състав Председател на съвета, постоянни комисии, временни комисии и работни групи.

(2) Общинският съвет може да избере до двама заместник - председатели на съвета,представители на различни политически партий

Чл. 7.  (1) Изборът на председател на общинския съвет се провежда на първото заседание с тайно гласуване. Начинът на оформяне на бюлетините и отразяване на вота на общинските съветници се определят от общинския съвет. За избран се счита кандидатът, който е получил повече от половината от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не е избран нито един от кандидатите, се провежда ново тайно гласуване в същия ден, в който участват първите двама класирали се кандидати.

(2) Ако и при второто гласуване не е избран нито един от кандидатите се открива нова процедура за избор на председател на общинския съвет на следващото заседание.

(3) При решение на общинския съвет да има заместник-председатели, условията и реда за  за избор са;

1. При решение за един зам-председател , реда за избор е идентичен с този за избор на председател на общинския съвет;

2. При решение за двама зам-председатели:

  2.1 Всяка представена в общинския съвет политическа партия има право на една номинация;

  2.2 Гласуването е тайно, с обща бюлетина съдържаща трите имена на всични номинирани за заместник-председател;

  2.3  Всеки общински съветник гласува само за две от номинациите;

  2.4   За избрани се приемат двамата кандидати събрали най-голям брой гласове , но не   по-малко от половината от общия брой на общинските съветници.Ако при гласуването не се

стигне до избор на двама зам-председателисе провежда второ гласуване, в което участват първите двама от неизбраните, получили най-голям  брой гласове.

2.5  Ако и при второто гласуване не се стигне до избор на двама заместник председатели се открива нова процедура на следващо заседание на общинския съвет.

Чл.8. (1) В общинския съвет се образуват групи от най-малко 3 /трима/ общински съветника, от една или няколко партийни изборни листи и/или независими съветници. Всяка група излъчва “председател”.

(2)  Всяка новосформирана група информира писмено председателя на общинския съвет

за своя състав и излъченият от тях председател на група.

 

Чл.9. (1) Председателят на Общинския съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали, според тяхната коммпетентност;

3.провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

7. осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

11. следи за обнародването на всички актове, приети от общинския съвет съгласно чл.5 ал2 от настоящия правилник;

12. следи за спазването на този правилник;

13. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България и Общинския съвет;

14. ръководи и координира работата на служителите в структурното звено към общинския съвет;

15. определя писменно заместник – председателя, който да го замества, при необходимост, ако има избран такъв;

(2) Заместник - председатели на Общинския съвет:

1. подпомагат председателя, при упражняване на неговите функции;

2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това;

3. изпълняват и други функции, възложени им от председателя;

4. в случаите по чл.9, ал.1, т.15, определения заместник – председател не може да делегира дадените му правомощия на другия заместник – председател.

Чл.10 (1) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

(2) Председателят на общинския съвет има право на:

1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;

2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

 

(3)  Председателят на общинския съвет работи при условията на ненормиран работен ден с нормална продължителност на работното време при променливи граници, в зависимост от особения характер и нуждите на работата и изпълняваните функции.

(4)  Възнаграждението на председателя е в размер на 80% от възнаграждението на кмета на общината.

(5)   Размерът на отпуска на председателя на общинския съвет е равен на размера на   отпуска на кмета на общината.

 

Чл.11. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си, като председател за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, взето с тайно гласуване с повече от половината от общия брой съветници;

(2) При предсрочно прекратяване правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник - председател, ако има избран такъв.

(3) При предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се провежда в 14 - дневен срок.

 

Чл.12. В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на общината, по предложение на председателя на общинския съвет.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.