Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО               ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                        тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б           факс (052) 76 32 93

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

                                                                                                                   

               Заповед №ЗД-257/27.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000371 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки.     

                                                                                                                                                                                    

              Заповед №ЗД-258/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 017011 по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на фотволтаична електрическа централа.                                                    

 

               Заповед №ЗД-259/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 108014 по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на фотволтаична електрическа централа

 

               Заповед №ЗД-260/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 015026 по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на фотволтаична електрическа централа

 

               Заповед №ЗД-261/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на захранващ водопровод от съществуващ сондаж в ПИ 000162 към ПИ 000368 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.

                                                                                                                                                    

               Заповед №ЗД-262/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 219077 по КВС на землище на с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

                                                                                                                                                                                       

              Заповед №ЗД-263/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000372 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база за пакетирани промишлени стоки, вестници, списания и офисна част.     

                                                                                                                                                                                       

              Заповед №ЗД-264/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 061009 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база за промишлени стоки.     

                                                                         

               Заповед №ЗД-265/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 008058 по КВС на землище на с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

 

               Заповед №ЗД-266/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 096097 по КВС на землище с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  жилищно строителство.                                                     

              

               Заповед №ЗД-267/28.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 010040 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска за търговска, складова и промишлена незамърсяваща дейност.     

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.