Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

   ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА           

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                                                                                                                     

               Заповед №ЗД-247/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 069024 по КВС на землище на с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на оранжерии.     

                                                                                                                                        

              Заповед №ЗД-248/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за УПИ І-6, кв.16 по плана на с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и прилагане на разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.                                                     

 

              Заповед №ЗД-249/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 047033 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на шоурум за автомобили, складове и офис сгради.     

                                                                                                                         

               Заповед №ЗД-250/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 072011 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове и офис сгради.     

 

               Заповед №ЗД-251/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 044029 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на офиси, магазини и складове за пакетирани стоки.     

 

               Заповед №ЗД-252/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 047005 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на промишлен комплекс, складове и офис сгради.     

                                                        

              Заповед №ЗД-253/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на канализационна мрежа за ПИ 032002, 032004, 032009, 032011, 032012, 032034, 032035, 033004, 033022, 033023, 071020, 071022, 071025, 075001 и 075009 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

 

              Заповед №ЗД-254/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за електроснабдяване на ПИ 032002, 032004, 032009, 032011, 032012, 032034, 032035, 033004, 033022, 033023, 071020, 071022, 071025, 075001 и 075009 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

 

              Заповед №ЗД-255/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелна линия свързваща ПИ 210002 по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

                                                                                                                                                                                       

              Заповед №ЗД-256/20.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелна линия от табло ТЕПО до ПИ 023001 по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.