Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

                                         

              Заповед №ЗД-237/05.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 201008 по КВС на землище на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

                                                                                                                   

               Заповед №ЗД-238/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 020007 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.     

 

               Заповед №ЗД-239/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 059005 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.     

 

               Заповед №ЗД-240/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 001013 по КВС на землище на с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.     

 

               Заповед №ЗД-241/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 007025 по КВС на землище на с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.     

 

               Заповед №ЗД-242/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 063065 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.     

 

               Заповед №ЗД-243/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 060028 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.     

 

               Заповед №ЗД-244/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000137 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на зърнобаза.                                                             

 

              Заповед №ЗД-245/13.10.2011г. на В.И.Д.  Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №501.1671  по ПНИ на  местност “Кум тепе” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.    

       

              Заповед №ЗД-246/13.10.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за “Кабелно ел. захранване на приемо-предавателна станция зя GSM/UTMS VAR – 0209” в ПИ 078004 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.    

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.