Обява за подбор

ОБЯВА ЗА ПОДБОР

Община Аксаково, като доставчик на социална услуга Център за обществена подкрепа /ЦОП/ обявява подбор за следните длъжности:

Свободна позиция за Управител – 1 бр.,  работно време:  4 часа дневно на трудов договор за заместване на отсъстващ служител.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална степен бакалавър;
 2. Специалност: Специалности в сферата на социалните дейности, педагогика;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Опит в предоставянето на социални услуги;
 1. Опит в предоставянето на приемна грижа или опит в работата с деца в риск се считат за предимство.

Свободна позиция за социален работник – 1 бр.,  работно време: 4 часа дневно на трудов договор.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална степен бакалавър;
 2. Специалност: Психология, или специалности в сферата на социалните дейности
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип;

 

Свободна позиция за психолог - 1бр. работно време:  4 часа дневно на трудов договор.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална степен бакалавър;
 2. Специалност: Психология;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип;

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в подбора /по образец/;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Автобиография;
 4. Декларация по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда /по образец/;
 5. Декларация, че кандидата е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства /по образец/;
 6. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 7. Копие от документи, доказващи професионалния опит на кандидата;
 8. Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на длъжността;

Начин на провеждане на подбора

 1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания и оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Аксаково. В списъка на недопуснатите до интервю кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 3. Оценяване  и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните.
 4. Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Аксаково.

Срок за подаване на документи в Центъра за услуги и информация на Община Аксаково – 09.10.2020 г.

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

съгласувал:

 

Н.Симеонова

 

Р.Илиева Илиева

 

Ир. Добрева

 

изготвил:

Сн.Камбурова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.