Обявление - Пасища и мери


ОБЯВЛЕНИЕ
На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни

На основание чл. 37 и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинска администрация – Аксаково приема заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни, от 1 до 10 март 2019 година. Към заявлението (по образец) се прилагат:
• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
• Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образец);
• Декларация за липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (по образец);
• Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
           Образци на утвърдените от Министъра на земеделието и храните заявление и приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на Министерството на земеделието и храните – http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx, ниво „Поземлени отношения и комасация”, на интернет страницата на община Аксаково - http://www.aksakovo.net, ниво „Актуални съобщения“ – „Пасища, мери и ливади 2019“ и се предоставят в Центъра за обслужване на граждани на община Аксаково, на хартиен носител.

Одобрен образец на заявление по чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ:


ДИРЕКЦИЯ ОСССК

ОБЩИНА АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.