Открит конкурс - местно 2017

ОТКРИТ КОНКУРС

 

за определяне на Изпълнител за „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина до краен потребител и дейността „разкрояване на метрови секции до размери подходящи за отоплителните тела, предназначени за общинските детски градини, кметствата, кметските наместничества и клубовете на пенсионера на територията на община Аксаково” от годишния план за ползване на дървесина в горските територии – общинска собственост за 2017 г., във връзка с т. 2,  т. 3, т. 4 и т. 5 от Решение №26.6/27.07.2017 г. на Общински съвет – Аксаково

 

отдели по горскостопански план на община Аксаково -  42-о, 76-ц и 80-п , включени в обект №17001

Документация

Договор и приложения :
 
 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.