Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна

ИНФОРМАЦИЯ

 

         Относно: Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на   територията на община Аксаково, област Варна

Дирекция „Благоустройство и геозащита“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е бенефициент по проектно предложение № 2014BG16SPO001-020 „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“, което се изпълнява по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

         „Геозащита“ ЕООД – гр. Варна, изпълнител по договор № РД-02-29-536/15.10.2015г. чрез предоставена безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001-020, завърши в определените срокове всички дейности по възстановяване на контролно – измервателната система (КИС), съгласно плана за изпълнение на обект на интервенция „Община Аксаково – свлачище сп. „Кипарис – юг“ – възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа“ към проектно предложение № 2014BG16SPO001-020.

         На 18 и 19 05.2016 г. представители на дирекция „Благоустройство и геозащита“ към МРРБ извършиха проверка на място за извършените работи и по документи, и установиха, че контролно - измервателната система (КИС), съставена от 3 броя инклинометрични и 2 броя пиезометрични сондажи на територията на община Аксаково е възстановена. Извършено е и нулево измерване на възстановената КИС. За направените констатации от проверката е съставен приемателно - предавателен протокол, с който извършените от „Геозащита“ ЕООД – гр. Варна работи са приети без забележки.

В дирекция „Благоустройство и геозащита“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е представена екзекутивна документация, съдържаща данни за точното местоположение и дълбочина на възстановените 3 броя инклинометрични и 2 броя пиезометрични сондажи на територията на община Аксаково, както и резултати от нулевото измерване на възстановената КИС.

От своя страна дирекция „Благоустройство и геозащита“ към МРРБ е предоставила   на Община Аксаково информация, свързана с местоположението на възстановената КИС и данни от нулевите измервания, за осигуряване на нормалното и функциониране и недопускане унищожаването или увреждането й, както и предприемане на необходимите действия, съобразно разпоредбата на чл. 232г от Закона за устройство на територията.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.