Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

                                         

              Заповед №ЗД-194/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 028146 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

                                                                               

              Заповед №ЗД-195/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 025200 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

                                                        

               Заповед №ЗД-196/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 047188 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

                       

               Заповед №ЗД-197/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 054003 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

 

              Заповед №ЗД-198/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 022014 по КВС на землище на с. Климентово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                                                                          

 

              Заповед №ЗД-199/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 026008 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                                           

            

              Заповед №ЗД-200/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 053017 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

 

              Заповед №ЗД-201/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 049090 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

      

              Заповед №ЗД-202/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 048094 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                              

 

              Заповед №ЗД-203/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 047158 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

 

              Заповед №ЗД-204/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 057011 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

 

               Заповед №ЗД-205/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 024056 по КВС на землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                              

       

              Заповед №ЗД-206/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 027024 по КВС на землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                             

 

              Заповед №ЗД-207/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 023048 по КВС на землище с. Въглен, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на склад за селскостопанска техника, склад за РЗ препарати и кантар.                                                             

 

              Заповед №ЗД-208/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 023047 по КВС на землище с. Въглен, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на склад за съхранение на зърно.                                                             

 

              Заповед №ЗД-209/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 219086 по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                              

 

              Заповед №ЗД-210/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване изработване на проект за изменение на действащ  ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.28.31, 87518.28.32, 87518.28.33, 87518.28.34 и 87518.28.35 по кадастралната карта на  с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска.    

                                                            

               Заповед №ЗД-211/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 050006 и 050007 по КВС на землище с. Водица, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на ферма за зайци, кланичен пункт, фуражен цех, пречиствателна станция, торище, офис сграда и ветрогенератор.                                                              

                     

               Заповед №ЗД-212/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №502 по плана на с. о. “Янчова поляна” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

 

             Заповед №ЗД-213/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІХ-725 в кв.54 по действащия план на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.    

 

             Заповед №ЗД-214/12.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-137 и VІ-137 в кв.10 по действащия план на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имотите.    

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                        ОТ  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.