Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

              Заповед №ЗД-164/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 048063 по КВС на землище с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

              Заповед №ЗД-165/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 046050 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за пакетирани строителни материали.                                                      

               Заповед №ЗД-166/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 060097 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

               Заповед №ЗД-167/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042114 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

              Заповед №ЗД-168/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042201 по КВС на землище на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                                                                          

              Заповед №ЗД-169/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 060089 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                              

              Заповед №ЗД-170/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042200 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.         

              Заповед №ЗД-171/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 043017 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

              Заповед №ЗД-172/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 044030 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждаен на складове за пакетирани строителни материали.                                                              

              Заповед №ЗД-173/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042151 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

 

 

              Заповед №ЗД-174/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042086 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

               Заповед №ЗД-175/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ VІІІ-313, кв.37 по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варненска с цел делба на имота и обособяване на два нови УПИ с предвидено свързано застрояване.

                     Заповед №ЗД-176/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП за ПИ с идентификатор 31334.53.1 по кадастралната карта на  с. Зорница, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.    

             Заповед №ЗД-177/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на водопроводно отклонение за ПИ 009090  по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

               Заповед №ЗД-178/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032074 по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на шоурум, магазини, складове към магазините, офиси и паркоместа.                                                             

               Заповед №ЗД-179/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 046011 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на магазини, складове към магазините, офиси и паркоместа.                                                      

               Заповед №ЗД-180/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 051056 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

                                                                                                         

               Заповед №ЗД-181/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 051058 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

                         

               Заповед №ЗД-182/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 023086 по КВС на землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

 

               Заповед №ЗД-183/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 023083 по КВС на землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

 

               Заповед №ЗД-183/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 023085 по КВС на землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

 

               Заповед №ЗД-185/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 023084 по КВС на землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

 

               Заповед №ЗД-186/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 051104 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

 

               Заповед №ЗД-187/05.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 051105 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с офисна част и шоурум.                                                      

 

              Заповед №ЗД-188/08.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на “Електрозахранване на обект “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/, площадки за трасиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни и зелени/ в землището на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                  

              Заповед №ЗД-189/08.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на “Водоснабдяване на обект “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/, площадки за трасиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни и зелени/ в землището на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                   

             Заповед №ЗД-190/08.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ І “за пивница” в кв.21 по действащия план на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел преотреждане на имота за “обществено обслужване”.      

 

              Заповед №ЗД-191/08.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ ХХ-911 и ХІХ-911, кв.42 по действащия план на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел обособяване на един нов УПИ и изграждане на жилищна сграда.                                                  

 

             Заповед №ЗД-192/08.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІІ-313 в кв.37 по действащия план на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба и обособяване на два нови УПИ с предвидено свързано застрояване.    

 

             Заповед №ЗД-193/08.08.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-125 в кв.23 по действащия план на с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.    

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.