Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

О Б Я В И

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект: „Нова ВЛ 110kV от ВЛ 110 kV “Нектар” (репер R1) до п/ст „Каварна””.

Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на з-ще с.Кичево, Куманово. Осеново и Орешак, общ.Аксаково, обл.Варна, както следва:

з-ще с.Кичево:

ПИ №№000003, 000008, 000035, 000078, 000080, 000081, 000084, 000087, 000088, 000098, 000101, 000102, 000104, 000105, 000107, 000115, 000120, 000127, 000135, 000139, 000164, 000165, 000169, 000171, 000173, 000178, 000183, 000184, 000186, 000191, 000216, 000229, 000268, 000271, 000279, 000285, 000297, 000301, 000319, 000340, 000432, 000435, 000436, 000506, 000507, 000508, 000509, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 019023, 019024, 019025, 019026, 019027, 025012, 025013, 025064, 025065, 025066, 025067, 025068, 034004, 034005, 034006, 034007, 034008, 034009, 034010, 035010, 035011, 035012, 035013, 035014, 036008, 036009, 036010, 036011, 036012, 036013, 036014, 036015, 036016, 036017, 036018, 036019, 036020, 036021, 036022, 036030, 036031, 036032, 036033, 036034, 036035, 037023, 037024, 037025, 037026, 038001, 038002, 038003, 049051, 049053, 049054, 049055, 049056, 049065, 049066, 049067, 049071, 049079, 049080, 049140, 058030 ,058032, 058033, 058034, 058069, 058082, 058083, 060030, 060031, 060032, 060033, 060054, 060058, 060067, 060069, 060070, 060072, 060074, 060076, 060110, 060111, 060112, 060115, 060116, 060119, 060121, 060122, 061042, 061043, 061069, 061070, 061071, 061072, 061073, 061074, 061101, 061102, 061103, 061104, 061109, 061110, 061111, 061112, 061139, 061141, 061142, 061154, 061155, 061156, 061157, 061177, 061185, 061186, 061204, 061205, 061209, 061224, 061242, 061243, 061244, 061245, 062002, 062003, 062004, 062005, 062006, 062007, 062010, 062012, 063001, 063002, 063003, 063004, 063006, 063007, 063008, 063009, 063010, 063011, 063012, 063013, 080038, 084035, 084101;

з-ще с.Куманово:

ПИ №№000006 ,000030, 000032, 000033, 000301, 000302, 019001, 019022, 019023, 019024, 052001, 052002;

з-ще с.Осеново:

ПИ №№000165, 000202, 000245, 000251, 000263, 000270, 000299, 000325, 000331, 000338, 000340, 000359, 000397, 000527, 000533, 000535, 000559, 000577, 000589, 000809, 032006, 032007, 032014, 032022, 032024, 032028, 032029, 032031, 032041, 032046, 032048, 032050, 032053, 032054, 032070, 032071, 032072, 035005, 035033, 035034, 035038, 035039, 035040, 035042, 036001, 036002, 036003, 036004, 037007, 037021, 037030, 037035, 037040, 037043, 037044, 037048, 056007, 056009, 108004;

з-ще с.Орешак:

ПИ №№000030, 000031, 000042, 000053, 000056, 000058, 000065, 000081, 000082, 000120, 000130, 000132, 000133, 000135, 000148, 000152, 000155, 000157, 000162, 000164, 000313, 000317, 014012, 014013, 014025, 014026, 014027, 014029, 014045, 014049, 014051, 014052, 014053, 014060, 014061, 014067, 014068, 016003, 016004, 017016, 017017, 017018, 017019, 061013, 061014, 061015, 061017, 062007, 062008, 062022, 062023, 062030, 063001, 063002, 063003, 063004, 063005, 063006, 063007, 063008, 063009, 063012, 063013, 063042, 063098, 064015, 064016, 064017, 064018, 064022, 064023, 064024, 064025, 064026, 064038, 064039, 074004, 074006, 074007, 074008, 074011, 074012, 074013, 074014, 074015, 074016, 074017, 075003, 075004, 081003, 081004, 081005, 081033, 081035;

Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

Приемни дни за техническа служба са всеки вторник от 900 до 1130ч. и от 1300 до 1630 ч.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Аксаково.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.