Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                       ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                               тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                  факс (052) 76 32 93

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

              

              Заповед №ЗД-144/26.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 024012 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на търговско-складова база за пакетирани промишлени стоки.                                                     

                                                                                                                                            

              Заповед №ЗД-145/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 047004 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на цех за калъпиране на сапун.                                                      

 

               Заповед №ЗД-146/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 068010 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на цех за разфасоване на шампоани и бяла козметика.                                                      

 

 

               Заповед №ЗД-147/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 049121 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на склад за пакетирани стоки-храни за животни.                                                             

 

              Заповед №ЗД-148/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване изработване на проект за изменение на действащ  ПУП – ПЗ за ПИ 042132 по КВС на землище на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел делба на имота.                                                                                                          

 

              Заповед №ЗД-149/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване изработване на проект за изменение на действащ  ПУП – ПЗ за ПИ 032010 и 032039 по КВС на землище на гр. Аксакаво, общ. Аксаково, обл. Варненска с цел делба на имотите.

                                

              Заповед №ЗД-150/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване изработване на проект за изменение на действащ  ПУП – ПЗ за ПИ 045104 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варненска с цел делба на имота.

       

               Заповед №ЗД-151/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №501.1718 по ПНИ на местност “Кум тепе” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

                                                            

               Заповед №ЗД-152/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000777 по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                              

         

               Заповед №ЗД-153/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №501.1720 по ПНИ на местност “Кум тепе” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

                     

               Заповед №ЗД-154/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №107 по плана на с. о. “Доброгледски лозя” на землище с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

                                                                    

               Заповед №ЗД-155/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 028016 по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

                                                                                

               Заповед №ЗД-156/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 021062 по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на автосервиз, офиси, магазин за авточасти и складове към магазина.                                                             

 

               Заповед №ЗД-157/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 081030 по КВС на землище с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на автосервиз, офиси, магазин за авточасти и складове към магазина.                                                              

 

              Заповед №ЗД-158/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на “Външно ел. захранване” за ПИ 021091  по КВС на землище с. Л. Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

 

              Заповед №ЗД-159/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №49.173 по ПНИ на местност “Ментешето” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

             

              Заповед №ЗД-160/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за отказ одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за УПИ VІІІ-8, кв.1 по плана на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на торищна площадка.                                                     

 

              Заповед №ЗД-161/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 024037 по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                                                                                

 

             Заповед №ЗД-162/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 020087 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на склад с административна част.                                                             

 

             Заповед №ЗД-163/27.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 020086 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на производствено-складова база.                                                              

                                                                       

 

 

         Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                                 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.