ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”

 

Финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116–С039/16.08.2012 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА: ОБЩИНА АКСАКОВО

Асоцииран партньор: „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

 

АКТУАЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 11 275 588,78 лева

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА:

  • Кохезионен фонд (ЕС) – 7 025 365,35 лева
  • Национален бюджет – 1 756 341,34 лева
  • Община Аксаково – 645 783,05 лева
  • Други източници – Възстановимо от НАП ДДС – 1 848 099,04 лева

 

Изпълнени са инфраструктурни мерки за подобряване на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Аксаково, община Аксаково.

Изцяло изградена канализационна система, намален е броят на авариите и загубите на вода във водоснабдителната система, подобрено качеството на ВиК услугите.

В рамките на проекта е извършено следното:

Реконструирана е съществуващата канализация за битова вода – положени нови тръби с по-голям диаметър - по улици „Г. Петлешев”, „Добруджа” , „Капитан Петко Войвода”.

Изградена е дъждовна канализация по ул. „Г. Петлешев”, ул. „Кап. Петко Войвода”, ул. „Добруджа”.

Изградена е нова канализация за битова вода – по улиците, където няма такава или не е функционираща - участъци в квартал „Самолета”, участъка м/у ул. „Роза” и ул. „Марциана” на локална ул. „Г. Петлешев”, местност „Край селото”, ул. „Боряна”, „Грозден”, „Тревен”, „Тракия”, участъци от ул. „Странджа”, „Здравец”, „Извор”, „Панайот Хитов”, „Марциана”, „Побити камъни”, „Велико Димитров”, „Ивайло” .

Цялостно е подменена водопроводната мрежа и съоръженията към нея по улиците, където е изграждана или реконструирана канализацията.

Старият водопровод е изключен от работа, изградени са нови водопроводни и канализационни отклонения за имотите, попадащи в обхвата на задачата.

Резултати:

Ø Водопроводна мрежа.

Положени са ПЕВП тръби (за улична мрежа и сградни водопроводни отклонения) с обща дължина над 12 000м.

Ø Канализационна мрежа.

Положени са PP тръби (за битова, дъждовна канализация, сградни канализационни отклонения и улични оттоци) с обща дължина около 14 000 м.

След приключване на строителните работи са възстановени изцяло асфалтовите настилки по улиците, както и съществуващите тротоари.

Битова гравитачна канализация - изпълнена с тръби DN 315, оребрени, муфирани SN 8 с диаметри Ф 315 и Ф 400 съобразно предписанията на проекта. Тръбите са полагани на пясъчна възглавница с дебелина минимум 15 см. След частично засипване на част от дължината на тръбите, е извършена проба за водоплътност на изпълнените връзки между тръбите и към изпълнените ревизионни шахти. Обратният насип е изпълнен с пясък, на пластове с дебелина 30 см и уплътняване. Към всички прилежащи имоти, в обхвата на новоизградените канализционни клонове, са изградени сградни канализационни отклонения с тръби DN 315, оребрени, муфирани SN 8 с диаметър Ф 200. СКО достигат до границата на прилежащите имоти.

Битовата гравитачна канализация е заустена към съществуващ колектор, отвеждащ фекалните води към пречиствателна станция.

Водопроводни клонове - изпълнени от полиетиленови тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм (PN10), с различни диаметри съгласно изискванията на проекта.

След частично засипване на част от дължината на тръбите, е извършена хидравлична проба на изпълнените връзки между тръбите. Обратният насип е изпълнен с пясък, на пластове с дебелина 30 см и уплътняване. Към всички прилежащи имоти, в обхвата на новоизградените канализционни клонове, са изградени сградни водопроводни отклонения с тръби ПЕВП (полиетиленови тръби висока плътност 100) PN10, с диаметъри Ф 25, 32 и 63 съобразени с консумацията на прилежащите имоти и изискванията на проекта. СВО достигат до границата на прилежащите имоти или до водомерните възли. Монтирани са пожарни хидранти за надземен монтаж, на разстояния ненадвишаващи 150 метра.

На всички СВО е монтиран тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура и чугунено гърне разположено на тротоара на 1,0 m от външния ръб на бордюра.

За изключване и изолиране на водопроводите на участъци са монтирани СК, шибърни с гумирани клинове по кръстовищата и превключванията към всички странични улици. Източването на водопроводите при аварии става от ниско разположените пожарни хидранти.

Преди извършване на водоподаване към новоизградените воводпроводни клонове е извършена дезинфекция на същите и последваща промивка.

Дъждоприемна канализация - изпълнена с тръби DN 315, оребрени, муфирани SN 8 с диаметри Ф 315 и Ф 400 съобразно предписанията на проекта. Тръбите са полагани на пясъчна възглавница с дебелина минимум 15 см. След частично засипване на част от дължината на тръбите, е извършена проба за водоплътност на изпълнените връзки между тръбите и към изпълнените ревизионни шахти. Обратният насип е изпълнен с пясък, на пластове с дебелина 30 см и уплътняване. Съобразно ивестиционния проект и теренните условия, са изградени сградни улични оттоци с тръби DN 315, оребрени, муфирани SN 8 с диаметър Ф 200.

Дъждовната канализация е заустена повърхностно в съществуващото дере.

Възстановяване асфалтовите настилки - изпълнени съобразно съществуваща асфалтова настилка. Изпълнени са: обратен насип фракци 0-35 мм с дебелина 30 см, насип от фракция 35-45 мм с дебелина 30 см. Асфалтовата настилка е изпълнена чрез полагане на битумизирана баластра с различна дебелина, неплътна асфалтова смес /биндер/ - 4 см и плътна асфалтова смес - 4 см като последна настилка.

 

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.