Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ


 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

                                   

              Заповед №ЗД-131/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за отмяна на Заповеди №ЗД-4/17.01.2011г. и ЗД-5/07.01.2011г. и одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 046088 по КВС на землище на  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на цех за промишлено брикетиране и пакетиране на въглища, и пакетиране на въглищни фракции.                                                     

                                                              

              Заповед №ЗД-132/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІ-343 и ІХ-338 в кв.41 по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.                                                      

                       

              Заповед №ЗД-133/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 034051 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на склад за обществено обслужване.                                                             

 

             Заповед №ЗД-134/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 050007 по КВС на землище на с. Осеново, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                                                                          

 

             Заповед №ЗД-135/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП за ПИ 135001 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на складов терен.                                                                                                            

 

             Заповед №ЗД-136/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 052076 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

                                                                               

              Заповед №ЗД-137/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-134 и VІ-134 в кв.17 по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и обособяване на един нов УПИ.                                              

 

             Заповед №ЗД-138/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 128069 по КВС на землище на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

                                                                               

             Заповед №ЗД-139/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 028028 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на автоработилница и контролно-диагностичен пункт за автомобили.      

                                                          

             Заповед №ЗД-140/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000048 и 000027 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел отреждане на имота за мотополигон.      

                                             

              Заповед №ЗД-141/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на външен водопровод за ПИ 127056  по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

                                                              

              Заповед №ЗД-142/05.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с идентификатор 31334.53.15 по кадастралната карта на  с. Зорница, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на административна сграда с битовки.                                                  

 

              Заповед №ЗД-143/12.07.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на каналидзационна връзка за заустване на дъждовни и пречистени отпадни води  за ПИ 000366  по КВС на землище  гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.