Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФП Р О Т О К О Л

Днес, ...........2015 г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 57.8, взето с Протокол № 057/14.04.2015г. на Общински съвет – Аксаково и в изпълнение на Заповед № 318/08.05.2015г. на Кмета на Община Аксаково, се проведе заседание на комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Димитрова – Зам. кмет на Община Аксаково

ЧЛЕНОВЕ : 1. Атанас Гьошев - Директор Дирекция „ОСС”

2. Невена Тодорова - Гл. експерт Дирекция „ОСС”

3. Илияна Хлебарова - Юрисконсулт при Община Аксаково

4. Кметове и кметски наместници - за съответните землища, за които са подадени молби за индивидуално ползване на пасища и мери,

със следните задачи:

- да разгледа подадените заявления за наемане на общински мери и пасища, като определи необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория;

- да извърши окончателното разпределение на мерите и пасищата, като същите се разпределят на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определената по закон площ;

- да обяви окончателния протокол на табло в административната сграда на Община Аксаково, в кметствата и да го публикува на интернет страницата на общината;

- при недостиг на пасища и мери от ОПФ в съответното землище, в което е регистриран животновъдният обект, към разпределените имоти да извърши допълнително разпределение в съседни землища разположени на територията на Община Аксаково. Ако е необходимо да се извърши допълнително разпределение на имоти, които се намират на територията на съседна община или област, да изпрати копия от документите на заявителя с данни от протокола на общинската комисия по местонахождението на имотите, която да извърши разпределението;

- при недостиг на пасища и мери от ОПФ в съответното или в съседни землища да предостави служебно на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице протоколите по разпределението, ведно с копие от заявлението на правоимащото лице, за допълнително разпределение на имоти от ДПФ.

I. Комисията установи, че са подадени 8 бр. заявления, ведно с приложените към тях документи, както следва:

1. Заявление вх. № ОС91-12/15.01.15г. от Миролюб Георгиев Лазаров, ЕГН, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Селиолу” №12, вх.А, ет.2;

2. Заявление вх. № ОС91-26/26.01.15г. от Златина Стефкова Георгиева, ЕГН8, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Селиолу” №12, вх.А, ет.2;

3. Заявление вх. № 9400-62/30.01.15г. от Дарина Василева Николова, ЕГН 0, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Василаки Пападопулу” №47, ет.5, ап.10;

4. Заявление вх. № ОС91-76/09.03.15г. от ЕТ „Данев – Атанас Данев”, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Антим I” №29, вх.Б, ап.4, представлявано от Атанас Станев;

5. Заявление вх. № ОС91-78/10.03.15г. от Атанас Иванов Атанасов, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Аксаково, ул. „Дръзки” №5;

6. Заявление вх. № ОС91-83/23.03.15г. от ЕТ „Валентин Владимиров”, ЕИК , със седалище и адрес на управление: с. Куманово, община Аксаково, област Варна, представлявано от Валентин Владимирво;

7. Заявление вх. № ОС91-84/23.03.15г. от Виолета Василева Рачева, ЕГН, с постоянен адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 106, ет.8, ап.24;

8. Заявление вх. № ОС91-63/1/19.05.15г. към заявление вх. № ОС91-63/04.03.15г. от Николай Петров Лефтеров, ЕГН , с постоянен адрес: с. Климентово, община Аксаково, област Варна.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления, по реда на тяхното постъпване, определи необходимата за всеки кандидат площ и разпредели имотите по населени места, а при недостиг на пасище, мера от ОПФ на съседното землище, както следва:

1. Миролюб Георгиев Лазаров, собственик на животновъден обект с пасищни животни, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. Долище, община Аксаково, притежава общо 12 бр. животински единици (ЖЕ) и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища и мери от ОПФ в размер до 120 дка – от I-ва до VII-ма категория, и до 240 дка – от VIII-ма до Х-та категория.

При разпределението на пасищата и мерите от ОПФ на Община Аксаково, комисията определя за Миролюб Георгиев Лазаров следните имоти, находящи се по КВС на землище с. Долище:

- поземлен имот № 106043, с НТП – пасище с храсти, целият с площ от 6.003 дка, категория на земята при неполивни условия VI-та;

- поземлен имот № 109004, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 3.752 дка, категория на земята при неполивни условия VI-3.002 дка и VII-0.750 дка.

2. Златина Стефкова Георгиева, собственик на животновъден обект с пасищни животни, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. Изворско, община Аксаково има сключен договор за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ на Община Аксаково със срок на действие до 06.06.2016г. с площ от 226.207дка. Лицето притежава общо 40,4 бр. животински единици (ЖЕ) и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища и мери от ОПФ в размер до 404 дка – от I-ва до VII-ма категория, и до 808 дка – от VIII-ма до Х-та категория, като се приспаднат наетите вече 226.207дка.

При разпределението на пасищата и мерите от ОПФ на Община Аксаково, комисията определя за Златина Стефкова Здравкова, следните имоти, находящи се по КВС на землище с. Изворско:

- поземлен имот № 000052, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 183.000 дка, категория на земята при неполивни условия – VIII-ма и IХ-та, находящ се по КВС на землище с. Изворско;

- поземлен имот № 031008, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 73.656 дка, категория на земята при неполивни условия – VIII-ма, IХ-та и Х-та, находящ се по КВС на землище с. Изворско.

Преди подписване на договор за отдаване под наем на гореописания имот лицето следва да приложи удостоверение от НАП – Варна, с което да удостовери, че няма данъчни задължения.

3. Дарина Василева Николова, собственик на животновъден обект с пасищни животни, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. Доброглед, община Аксаково, притежава общо 101,25 бр. животински единици (ЖЕ) и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища и мери от ОПФ в размер до 1012.5 дка – от I-ва до VII-ма категория, и до 2025 дка – от VIII-ма до Х-та категория. Лицето има сключен договор със срок на действие до 26.06.2016г. за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ на Община Аксаково.

При разпределението на пасищата и мерите от ОПФ на Община Аксаково, комисията установи, че в землището на с. Доброглед е налице недостиг на пасища и мери. Предвид недостатъчната площ комисията определя за Дарина Василева Николова поземлен имот № 000027, с НТП – пасище с храсти, целият с площ от 1.311 дка, категория на земята при неполивни условия IХ-та, находящ се по КВС на землище с. Доброглед, и предлага следните имоти в землището на с. Изворско:

- поземлен имот № 051038, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 10.000 дка, категория на земята при неполивни условия – III-та и IХ-та, находящ се по КВС на землище с. Изворско;

- поземлен имот № 044041, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 10.000 дка, категория на земята при неполивни условия – III-та и VIII-ма, находящ се по КВС на землище с. Изворско;

- поземлен имот № 036024, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 105.245 дка, категория на земята при неполивни условия – VIII-ма и IХ-та, находящ се по КВС на землище с. Изворско;

- поземлен имот № 013044, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 17.536 дка, категория на земята при неполивни условия – III-та, находящ се по КВС на землище с. Изворско;

- поземлен имот № 013045, с НТП – пасище, мера, целият с площ от 19.607 дка, категория на земята при неполивни условия – III-та и IX-та, находящ се по КВС на землище с. Изворско;Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.