Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ


ОБЩИНА  АКСАКОВО                      ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                               тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                  факс (052) 76 32 93

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:


              Заповед №ЗД-125/14.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за отмяна на Заповед №ЗД-19/28.01.2011г. за разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за УПИ VІІ “за търговия и обслужване” в кв. 96 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел средноетажно  жилищно строителство.                                                

 

              Заповед №ЗД-126/16.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 338 в кв.33 по плана на с. Долище, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел делба и обособяване на три нови УПИ.                                                                                                         

              Заповед №ЗД-127/17.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ХІ-278, кв.20 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба и обособяване на два нови УПИ.                                                             

                                                              

             Заповед №ЗД-128/17.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на външен водопровод за ПИ 000516 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варненска.                                                                                                          

                                                                               

             Заповед №ЗД-129/17.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №ЗД-124/02.06.2011г. за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000088, 000137 и 056047 по КВС на землище на с. Крумово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел промяна линиите на застрояване.                                                                                                            

                                

             Заповед №ЗД-130/17.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 201008 по КВС на землище на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                                                    

            Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.