Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                               

              Заповед №ЗД-116/19.05.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  ПИ 051025 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                 

              Заповед   ЗД-117/19.05.2011г.   на   Зам.  Кмета   на   Община   Аксаково   за   одобряване   на   задание  и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  ПИ 051024 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                        

              Заповед №ЗД-118/19.05.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  ПИ 022043 по КВС на землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на производствена и складова дейност-терен за производство и съхранение на биодизел.                                                   

              Заповед №ЗД-119/19.05.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за отказ одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 049121 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на приют за кучета с лечебница.                                                     

             Заповед №ЗД-120/30.05.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ на съществуваща кравеферма с торищна площадка за ПИ 034018 по КВС на землище на с. Куманово, общ. Аксаково, обл.Варненска .                                                     

             Заповед №ЗД-121/02.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелна линия НН от ТП №2 до ПИ 008020 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варненска.                                                                                                                      

             Заповед №ЗД-122/02.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 033004 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на складове за пакетирани  промишлени стоки.                                                       

             Заповед №ЗД-123/02.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХІІІ”за озеленяване” в кв.7 по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел преотреждане на имота за “търговия и услуги”.                                                      

             Заповед №ЗД-124/02.06.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000088, 000137 и 056047 по КВС на землище на с. Крумово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел промяна линиите на застрояване.                                                        

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
НачалоТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.