Уведомление от Дирекция “ОСС”
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аксаково, Област Варна, Дирекция “ОСС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомяват се Васил Пенев Михов, Михаил Пенев Михов, Ангел Пенев Михов и всички заинтересовани лица, че на 19.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Георгиев Атанасов и Румяна Павлова Атанасова - заявление с вх.№ ОС 68-35/19.11.2014г., за недвижим имот, представляващ ПИ № 052018 в местност „Ветите бостани”, землище с.Крумово, община Аксаково, област Варна, с площ 3.002 дка  за недвижим имот, представляващ ПИ № 022071 в местност „Куртгьолджу”, землище с.Новаково, община Аксаково, с площ 25.999 дка.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аксаково, можете да правите писмени искания и възражения.


            На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аксаково. 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.