Уведомление 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

 

Община Аксаково, Област Варна, Дирекция “ОСС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомяват се Каприел Оханес Чолакян и Арсине Гарабед Чолакян и всички заинтересовани лица, че на 24.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недялко Димитров Кънчев и Стелияна Василева Василева - заявление с вх.№ ОС 68-31/24.10.2014г., за недвижим имот, представляващ УПИ ХVІ-106 в кв.23 по действащия план на с. Изворско, община Аксаково, област Варна, с площ 720 кв.м., при граници: север – УПИ ХVІІ-83, изток – УПИ ХV-230, юг – улица, запад – улица,

 

В 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аксаково, можете да правите писмени искания и възражения.


Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аксаково. 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.