Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Аксаково съобщава на гражданите на общината, че съгласно изискванията на §2, ал.2, т.1 от Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, техническите паспорти на съществуващи строежи от първа, втора и трета категория - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, следва да бъдат изготвени в срок до 31 декември 2014г. Във връзка с това, следва собствениците на съответните строежи да възложат обследване за установяване на техническите характеристики на сградите, свързани с изискванията по чл.169, ал. 1-3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж в указания срок, при спазване на Закона за управление на етажната собственост.
След изготвянето на техническия паспорт, същият следва да се представи в Община Аксаково, гише №5 за официалното му регистриране.
        Съгласно чл.137, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, строежи от трета категория са жилищни и смесени сгради с високо застрояване (над 15м. - над пет надземни етажа).


За повече информация може да се обаждате на тел. 052/76-20-66, вътрешни 139 и 114.
   

                                                                                                                                 
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.