Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Във връзка с публикувана обява в ДВ бр.85/14.10.2014 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /4 етаж, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ са изложени, приети от комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за изменение на планове на новообразуваните имоти, на територията на община Аксаково, област Варна, изработени съобразно съдебни решения, а именно:

-                       селищно образувание „Панорама І, ІІ, ІІІ”, землище с.Осеново, област Варна, в частта за имоти №290 и 291;

-                       местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, област Варна, в частта за имоти №№1593 и 1236;

-                       местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, област Варна, в частта за имот №64;

-                       местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, област Варна, в частта за имот №444, 498 и 499;

-                       местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, област Варна, в частта за имот №556.

Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в община Аксаково, област Варна, ет.4, ст.2, дирекция „Устройство на територията”.

            На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения  по проектите до кмета на общината.

 

 

 

 

                                                                                                            ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.