Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ


ОБЩИНА  АКСАКОВО                 ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                             тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б              факс (052) 76 32 93

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                              

              Заповед №ЗД-80/28.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  ПИ 033023 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за промишлени и непромишлени стоки.                                                

                                              

              Заповед №ЗД-81/28.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ 506.185  по  плана на с.о.”Панорама І,ІІ,ІІІ” , землище  на  с. Осеново,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  отмяна на строителна забрана и вилно строителство.                                                     

 

              Заповед №ЗД-82/28.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  ПИ 128068 по КВС на землище с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                  

 

              Заповед №ЗД-83/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 076006 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за промишлени стоки, офис и магазин.                                                     

 

             Заповед №ЗД-84/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 061034 по КВС на землище на с. Климентово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

                                

             Заповед №ЗД-85/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000536 по КВС на землище на с. Климентово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                                                                         

            

             Заповед №ЗД-86/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000317 по КВС на землище на с. Климентово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                       

 

             Заповед №ЗД-87/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 067014 по КВС на землище на с. Климентово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

 

             Заповед №ЗД-88/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 061096 по КВС на землище на с. Климентово, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                        

                                

             Заповед №ЗД-89/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 051016 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                                                                                                          

 

              Заповед №ЗД-90/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.145 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                     

                                

             Заповед №ЗД-91/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.41 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                      

                 

             Заповед №ЗД-92/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.42 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                                                       

 

             Заповед №ЗД-93/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.37 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                      

            

             Заповед №ЗД-94/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.144 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                       

 

              Заповед №ЗД-95/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.146 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.                                                       

 

              Заповед №ЗД-96/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 027202 по КВС на землище на с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база за ел. материали с офиси.                                                     

 

               Заповед №ЗД-97/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на кабелно ел. трасе за ПИ №006001 по КВС на землище с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                    

 

               Заповед №ЗД-98/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХ-28, кв.7 по плана на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8 от ЗУТ и жилищно строителство.                                                      

 

               Заповед №ЗД-99/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІХ-158, кв.16 по плана на с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство и предвидено свързано застрояване.                                                     

 

              Заповед №ЗД-100/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 010289 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                  

 

              Заповед №ЗД-101/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 061008 по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                 

 

              Заповед №ЗД-102/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 061009 по КВС на землище с. Климнтово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                  

            

              Заповед №ЗД-103/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VІ-941, V-941, VІІІ-941, ІІІ-941, кв.82 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел обособяване на нови урегулирани поземлени имоти и изменение на улична регулация в съответствие с границите на съществуващите имоти.                                                     

 

              Заповед №ЗД-104/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №784 по плана на с. о.”Черноморска панорама” на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                    

 

              Заповед №ЗД-105/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032107 по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки и офис.

 

              Заповед №ЗД-106/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 034121 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.

             

              Заповед №ЗД-107/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 506.261 по плана на с. о.”Панорама І, ІІ, ІІІ” на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство и отмяна на строителна забрана на основание чл.96, ал.5 от ЗУТ.                                                    

             

              Заповед №ЗД-108/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-214 и VІ-215, кв.17 по плана на с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна на имотна граница.                                                     

 

              Заповед №ЗД-109/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІ-21, кв.5 по плана на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.                                                     

 

              Заповед №ЗД-110/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032012 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на логистичен център.                                                     

                      

              Заповед №ЗД-111/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032009 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на логистичен център.                                                     

 

              Заповед №ЗД-112/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032011 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на логистичен център.                                                     

 

              Заповед №ЗД-113/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 071020 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на логистичен център.                                                     

 

              Заповед №ЗД-114/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032002 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на логистичен център.                                                     

 

              Заповед №ЗД-115/29.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032004 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на логистичен център.                                                    

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                          ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯНачало


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.