Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-13/28.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  УПИ LІІ-2083,  кв.102  по действащия на гр. Аксаково, общ. Аксаково с цел предвидено сключено застрояване с  УПИ LІІІ-2661. 

               Заповед №ЗД-14/28.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  ПИ пл. №№2569 и 3568,  кв.72 по действащия на гр. Аксаково, общ. Аксаково с цел прилагане на разпоредбите на чл.16 и §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ и жилищно строителство.

               Заповед №ЗД-15/31.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-302/23.12.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват ПИ 060027 по КВС на з-ще с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.

               Заповед №ЗД-16/31.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ІІ-231,  кв.37  по действащия на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково с цел делба на имота, предвидено сключено застрояване и жилищно строителство.

              Заповед №ЗД-17/31.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на  действащ  ПУП-ПЗ за ПИ 041101 по КВС на з-ще с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство.

               Заповед №ЗД-18/31.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание ведно със скица - предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 510.772 по плана на местност „Черноморска панорама” /Перчемлията/, з-ще с.Кичево,общ.Аксаково,  обл.Варненска  с цел  вилно строителство и предвидено свързано застрояване с ПИ №510.759.

               Заповед №ЗД-19/31.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание ведно със скица - предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 510.755 по плана на местност „Черноморска панорама” /Перчемлията/, з-ще с.Кичево,общ.Аксаково,  обл.Варненска  с цел  вилно строителство и предвидено свързано застрояване с ПИ №510.753.

               Заповед №ЗД-20/31.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ХІІ-181 и ХІV-181,  кв.27  по действащия на с. Слънчево, общ. Аксаково с цел обединяване на имотите  и жилищно строителство. 

 

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.