Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

        

              Заповед №ЗД-76/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-161/15.11.2012г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 001013 по КВС на з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж на съоръжетие за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.

               Заповед №ЗД-77/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-163/15.11.2012г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 063035 по КВС на з-ще с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж на съоръжетие за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

               Заповед №ЗД-78/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-164/15.11.2012г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 060028 по КВС на з-ще с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж на съоръжетие за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

              Заповед №ЗД-79/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-165/15.11.2012г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 020007 по КВС на з-ще с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж на съоръжетие за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

            Заповед №ЗД-80/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-162/15.11.2012г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 007025 по КВС на з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж на съоръжетие за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.               

               Заповед №ЗД-81/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-166/15.11.2012г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 059005 по КВС на з-ще с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж на съоръжетие за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.

               Заповед №ЗД-82/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за  одобряване на скица-предложение и  разрешаване възлагане изработването на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-203 и ІІІ-203, кв.31  по плана на с. Слънчево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна на границата между двата имота.   

              Заповед №ЗД-83/06.12.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ VІІІ-114,  кв.7 по действащия на гр. Аксаково, общ. Аксаково с цел промяна на регулационните линии между УПИ VІІІ-114, VІІ-113 и ІХ-115. 

 

          Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                                 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.