Уведомление - Иван Георгиев Ставрев

УВЕДОМЛЕНИЕ

/публикувано на 12.11.2013г./

 

 

изх.№9400-765/03.09.2013г.

 

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомяваме Иван Георгиев Ставрев, с адрес: гр.Варна, ж.к. „Владиславово”, бл.228, че със Заповед 186/23.08.2013 г. на Кмета на Община Аксаково е одобрена оценка в размер на 57,00 лв. /петдесет и седем лева/ за създадените трайни насаждения и други подобрения в новообразуван поземлен имот № 504.1052 по ПНИ на СО „Могилите”, м-ст „Сухата чешма”, с. Кичево, община Аксаково, област Варна, целият с площ от 0.333 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5191/12.09.2011 г.

В качеството му на ползвател на гореописания имот, съгласно Удостоверение за ползване № 615/16.03.1990 г., следва да се яви в административната сграда на Община Аксаково, ет.7, ст.6, на адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58Б, за подаване на заявление, придружено с копие на гореописаното удостоверение за ползване.

      Оригинал на Писмо изх. №9400-765/03.09.2013 г. се съхранява в Дирекция „ОСС” при Община Аксаково, ет.7, ст.6.

            Приемни дни на Дирекция „ОСС” са всеки вторник от 1300 до 1630 и четвъртък от 830 до 1200ч.

                      

                                                                                                                  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ       


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.