Заповед №696 от 20.09.2013г

З А П О В Е Д

 

696/20.09.2013г.

 

Долуподписаният инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково, Област Варна, след като разгледах заявление с вх. № ОС92-19/18.07.2013г. от Димитър Стефанов Дамаскинов, в качеството му на управител на „Деймос Корект” ООД, ЕИК  със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, ул. Ангел Георгиев” №8, с искане за издаване на заповед за учредяване право на прокарване съгласно чл.193, ал.3 от ЗУТ на външно ел. захранване до обект «Складово производствена база в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна», приложените към него документи и образуваната административна преписка, както и влязло в сила Решение по Протокол №16/13.08.2013г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №332/10.05.2013г. на Кмета на Община Аксаково, приех за установено следното:

 Част Електро към одобрен на 09.04.2013г. от Гл. Архитект на община Аксаково проект за „Складово производствена база, находяща се в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково” третира както изграждането на вътрешните инсталации на цитираната сграда, така и външното ел. захранване”.

     Съгласно одобрения инвестиционен проект, отклонението започва от съществуващо ТЕПО №15 в УПИ VI „за трафо”, кв.80 по плана на гр.Аксаково, преминава по частен път /улица/, между О.Т.149-О.Т.253-О.Т.252-О.Т. 251 и завършва до ГРТ в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково. Трасето преминаващо през частен път /улица/ между О.Т.149 /осова точка сто четиридесет и девет/-О.Т.253 /осова точка двеста петдесет и три/-О.Т.252 /осова точка двеста петдесет и два/-О.Т. 251 /осова точка двеста петдесет и едно/ е с дължина 110 м. /сто и десет метра/ и сервитут 69.30 кв.м. /шестдесет и девет квадратни местра и тридесет сантиметра/, който съгласно разписния лист към действащия план на гр. Аксаково, е собственост на следните физически и юридически лица:

 

1. «Инхом – 98» ООД  ЕИК -3,84 % ид. части

2. „Титани” ООД ЕИК– 18,16% ид.части

3. „ Бул ит глас” ООД ЕИК:

4. „Живомес”ООД ЕИК

5. ЕТ „ОМЕВ-Василев-Огнян Василев” ЕИК

6. ЕТ „Дипсит-Димитър Костадинов” ЕИК

7.  „Евро-бул” ООД ЕИК  – 0,75 % ид.ч.

8. „Чино Трейд” ООД ЕИК, обявен в несъстоятелност към м. август 2013г.

9.  „Лъки глас” ООД ЕИК– 6,44% ид.части

10. „Кросист 002” ЕООД ЕИК– 35, 85 % ид. части

11. ЕТ „Метра тест” ЕИК -6.73 % ид.части

12. „Вариант -2004” ООД ЕИК

13.  ЕТ „Рапид 48-Петър Кръстев” ЕИК

14. „Квирест” ООД ЕИК

15. „Желев” ООД ЕИК

 

Цената на правото да се прокара на външното ел. захранване до обект «Складово производствена база в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна», при граници на имота: улица, УПИ IX-940 /девет римско, деветстотин и четиридесет/, УПИ XXXIII-939 /тридесет и три римско, девестотин тридесет и девет/, УПИ XXXII-939 /тридесет и две римско, девестотин тридесет и девет/ УПИ XXXI-939 /тридесет и едно римско, девестотин тридесет и девет/ и УПИ LIX-940 /петдесет и девет римско, деветстотин и четиридесет/ е определена по реда на чл.210 от ЗУТ, съгласно влязло в сила решение, описано в Протокол №16/13.08.2013г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 332/10.05.2013 г. на Кмета на Община Аксаково, влязъл в законна сила на 18.09.2013г. Сумата в размер на 432.00 лв. /четиристотин тридесет и два лева/  е внесена с платежно нареждане реф.- № 196323349/19.09.2013г. в Про Кредит Банк.

Данъчната оценка на правото да се прокара външно ел. захранване до обект «Складово производствена база в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна»,  през частен път /улица/ между О.Т.149 /осова точка сто четиридесет и девет/-О.Т.253 /осова точка двеста петдесет и три/-О.Т.252 /осова точка двеста петдесет и две/-О.Т. 251 /осова точка двеста петдесет и едно/ с дължина 110 м. /сто и десет метра/ е в размер на 411.60 лв. /четиристотин и единадесет лева и шестдесет стотинки/ съгласно удостоверение за данъчна оценка          изх. №5302003334/10.09.2013г. издадено от отдел МДТ.

Във връзка с изложеното, намирам за безспорно установено, че друго техническо решение, различно от предложеното в молба вх. № ОС92-19/18.07.2013 г., за прокарване на външно ел. захранване до обект «Складово производствена база в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, за преминаване през  имоти, частна собственост, съгласно чл.193, ал.3 от ЗУТ, би било явно икономически нецелесъобразно.

Предвид горното, намирам, че искането за издаване на заповед за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения, представляващо външно ел. захранване до обект «Складово производствена база в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна следва да бъде уважено, поради което на основание чл. 193, ал.3 от ЗУТ и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА

 

УЧРЕДЯВАМ:

 

 На „Деймос Корект” ООД, ЕИК  със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, ул. Ангел Георгиев” №8, с управител Димитър Стефанов Дамаскинов, ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, представляващо външно ел. захранване до обект «Складово производствена база в УПИ LX-940 /шестдесет римско, девестотин и четиридесет/, кв.80 /осемдесети/ по плана на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, при граници: имота: улица, УПИ IX-940 /девет римско, деветстотин и четиридесет/, УПИ XXXIII-939 /тридесет и три римско, девестотин тридесет и девет/, УПИ XXXII-939 /тридесет и две римско, девестотин тридесет и девет/ УПИ XXXI-939 /тридесет и едно римско, девестотин тридесет и девет/ и УПИ LIX -940 /петдесет и девет римско, деветстотин и четиридесет/.

    Проектното трасе, преминава по частен път /улица/, между О.Т.149-О.Т.253-О.Т.252-О.Т. 251 и завършва до ГРТ в УПИ LX-940, кв.80 по плана на гр.Аксаково. Трасето преминаващо през частен път /улица/ между О.Т.149/осова точка сто четиридесет и девет/-О.Т.253 /осова точка двеста петдесет и три/-О.Т.252 /осова точка двеста петдесет и две/-О.Т.251 /осова точка двеста петдесет и едно/ е с дължина 110 м. /сто и десет метра/ и сервитут 69.30 кв.м. /шестдесет и девет квадратни метра и тридесет сантиметра/, който съгласно разписния лист към действащия план на гр.Аксаково, е собственост на следните физически и юридически лица:

1. «Инхом – 98» ООД  ЕИК -3,84 % ид. части

2. „Титани” ООД ЕИК– 18,16% ид.части

3. „ Бул ит глас” ООД ЕИК:

4. „Живомес”ООД ЕИК

5. ЕТ „ОМЕВ-Василев-Огнян Василев” ЕИК

6. ЕТ „Дипсит-Димитър Костадинов” ЕИК

7.  „Евро-бул” ООД ЕИК  – 0,75 % ид.ч.

8. „Чино Трейд” ООД ЕИК, обявен в несъстоятелност към м. август 2013г.

9.  „Лъки глас” ООД ЕИК– 6,44% ид.части

10. „Кросист 002” ЕООД ЕИК– 35, 85 % ид. части

11. ЕТ „Метра тест” ЕИК -6.73 % ид.части

12. „Вариант -2004” ООД ЕИК

13.  ЕТ „Рапид 48-Петър Кръстев” ЕИК

14. „Квирест” ООД ЕИК

15. „Желев” ООД ЕИК

 

Строителството на кабелната линия да бъде извършено, съгласно Част Електро към одобрен на 09.04.2013г. от Гл. Архитект на община Аксаково проект.

При прокарване на кабелната линия да се предприемат мерки за недопускане на щети, да се спазват нормите за сигурност, техническа безопастност, санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания, без да се препятства установения начин на трайно ползване на имота през който се преминава.

На основание чл.193, ал.10 от ЗУТ заповедта да бъде вписана в имотния регистър по партидата на поземлените имоти, които се обслужват от учреденото право.

Настоящата Заповед се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра, един за “Канцелария на Кмета” при Община Аксаково, един за „Деймос Корект” ООД,ЕИК...., с управител Димитър Стефанов Дамаскинов и два за Агенция по вписванията.

Копие от заповедта да се връчи на Дирекция „УТ” за сведение и на Секретаря на община Аксаково за контрол.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването й пред Варненски Административен съд.

 

 

 

 

Инж. атанас стоилов

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Изготвил:

Ил. Жекова

 

Съгласували:

Атанас Гьошев

Ант. Мянкова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.