ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”


ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в с.Игнатиево

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:  ОБЩИНА АКСАКОВО

 

     Проектът е реализиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”,

 

Приоритет на ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места с под 2 000 екв.ж.,попадащи в градски агломерационни ареали”

 

Процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

 

Референтен № BG161РО005/08/1.30/01/01


Общата стойност на Проекта е 291 474 лева, осигурени от ОП «Околна среда 2007-2013г.» чрез Кохезионния фонд и Държавния бюджет. Дейностите по проекта са с продължителност 24 месеца.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 12.01.2009г. и приключва на 12.01.2011г.

Проектът има за цел:

Подготовка на инвестиционен проект “Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в с. Игнатиево”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Постигнати цели от реализацията на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в с. Игнатиево”:

Ø     Разработен е подробен, пълен и качествен финансов и социално-икономически анализ, в пълно съответствие с изискванията на Европейската Комисия и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

Ø      Актуализирано е  пред-инвестиционното проучване за проекта, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство натериторията;

Ø     Разработени са качествени идеен и работен проект по отношение на Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в с. Игнатиево, община Аксаково в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;

Ø      Разработена е документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект;

Ø     Попълнен е формуляр за последващо кандидатстване и финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.Обща стойност на проекта 291 474 лв.


Кохезионен фонд 233 179,20лв.

Национално съфинансиране 58 294,80 лв.

  


Начало на проекта: 12.01.2009г.

 

Край на проекта: 12.01.2011г.

 


Проектът е разработен във връзка с Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.