Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“З А П О В Е Д

 

611

гр. Аксаково, 21.08.2013г. 

 

В изпълнение на т.2 от Решение № 27.9/03.07.2013 г. на Общински съвет - Аксаково и на основание чл.15 ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недъресни горски продукти

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за дейността: „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“ от годишен план за ползване на дървесина за 2013 год. при Община Аксаково:

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Аксаково, с адрес: гр.Аксаково, ул.”Георги Петлешев” №58 Б, тел. (052)76 20 40, факс  (052)76 32 93, е-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg, лице и телефон за контакт: Стоимен Крумков – Директор Дирекция „ПБЗНТОРК и ЗЗКИ”, тел. 052 / 76 20 50 вътр. 147.

 

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА, РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Видът на порцедурата е открит конкурс и ще се проведе по реда на чл.22 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Размерът на гаранцията за участие е абсолютната сума в размер на 5 % от стойността на обекта.

 

3. ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС. КОЛИЧЕСТВА.  МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА. СТОЙНОСТ НА ОБЕКТИТЕ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Обект №

Място на извършване на дейността

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м.

Пределна стойност в лв., без ДДС, над която кандидатът не може да депозира ценово предложение

Гаранция за участие в лв.

Срок на изпълнение

Отдели

Землище

 

1

177 – a

Аксаково

458

10 804,03

540,20

31.12.2013 г.

 

 

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ

4.1. Общи изисквания

В конкурса могат да участват всички български или чуждестранни физически лица и юридически лица, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност предмет на конкурса и техни обединения.

4.2. Изисквания по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти, съгласно който участникът следва да:

 

 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета, заместник кметовете и секратаря на общината или членове на общински съвет-Аксаково;

д) не е сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и Община Аксаково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

 

4.3. Технически изисквания към участниците за извършване на добив на дървесината

Участникът следва да докаже, че към момента на сключване на договора ще разполага с необходимия минимален брой техника, осигуряваща извършване на добива на дървесина за обекта, за който участва, която е регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и е преминала годишен технически преглед, а именно:

- бензиномоторен трион – 3 бр.;

- специализирана техника за извоз – 1 бр.;

- специализирана техника за рампиране – 1 бр.

 

Документите, с които се доказва наличието и годността на необходимата техника са: договор за покупко-продажба, договор за лизинг или договор за наем и други; свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника; талон за преминат годишен технически преглед за 2012/2013г.

 

4.4. Квалификационни изисквания към екипа на участника за извършване на добива на дървесина

Участникът следва да докаже, че към момента на сключване на договора ще разполага с необходимия брой квалифицирани работници и специалисти, необходими за нормалното ползване на техниката посочена в т. 4.3 от настоящата заповед и с лицензиран лесовъд, притежаващ удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.235 от ЗГ за дейността предмет на настоящия конкурс.

 

Документите, с които се доказва наличието на персонал с необходимата квалификация са: трудов или граждански договор; за персонала, който ще работи с горска техника – свидетелство за правоспособност, издадени от МЗХ; за лицензирания лесовъд – удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите.

           

            4.5. Други условия за допускане на участниците

            Участниците следва да са:

- закупили конкурсна документация;

- внесли гаранция за участие.

 

5.  ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Определеният за изпълнител участник в конкурса, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността за обекта достигната по време на процедурата, която ще бъде и стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе в една от следните форми:

5.1.1. Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на Община Аксаково: IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00  BIC CECBBGSF при ЦКБ АД гр.Варна на Община Аксаково

5.1.2. Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза на Общината, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на договора, като срокът й на действие следва да е не по-малък от един месец след датата,

 

 

посочена като крайна дата на действие на договора (проект на договора). В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

 

6.  ОФЕРТИ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

6.1. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта.

6.2. До изтичане на крайния срок за подаване на офертите всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли офертата си. След изтичане на крайния срок за подаване на офертите, кандидатът няма право да извърши промени или допълвания на така подадената оферта.

6.3. Срокът за валидност на офертите е 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на отварянето им.

 

7. КРИТЕРИЙ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на офертите (предложенията на участниците), ще се извършва по критерия най-ниска цена за обекта в лв. без ДДС и кандидатите ще се класират по възходящ ред.

 

8. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

8.1. Документация може да се получи на от ст.1 ет.6 на Община Аксаково в работни дни до 16:00 часа на последния работен ден предхождащ деня на провеждане на конкурса за първата и втората дата включително.

8.2. Цената на конкурсната документация е 50 лв. Без ДДС и се заплаща в касата на Общината, или по сметка IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00  BIC CECBBGSF при ЦКБ АД гр.Варна на Община Аксаково всеки работен ден до 15:00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на открития конкурс за първата и втората дата включително.

 

9. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Депозирането на документацията за участие в конкурса, изготвена съгласно условията за провеждане на процедурата, се извършва лично или чрез представител в деловодството на Община Аксаково, на гише №2 ет.1 – Център за услуги и информация на гражданите до 16:30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на открития конкурс за първата и втората дата включително.

 

10. МЯСТО, ДАТА И ЧАС ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

10.1. Процедурата ще се проведе в административната сграда на Община Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 Б , гр. Аксаково.

10.2. Първата дата за провеждане на открития конкурс е 03.09.2013 от 14:00 часа;

10.3. Втората дата на конкурса се определя за 10.09.2013 от 14:00 часа;

10.4. Конкурсът се отлага за повторната дата, когато:

- в срока, определен със заповедта за откриване на конкурса, няма подадено нито едно заявление за участие;

- в срока, определен със заповедта за откриване на конкурса, има подадено заявление за участие, но няма допуснат кандидат.

10.5. Присъствието на кандидатите или техните упълномощени представители при провеждане на конкурса е задължително. Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, без да отваря плика с офертата му.

 

11. С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИТ КОНКУРС СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

11.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1;

11.2. Заявление за участие - Образец № 2;

11.3. Декларация за представляващия обединението - Образец № 3;

11.4. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 4;

11.5. Декларация за оглед на обекта - Образец № 5;

 

11.6. Декларация за техническа обезпеченост на участника - Образец № 6;

11.7. Декларация за наличие на персонал - Образец № 7;

11.8. Декларация, че участникът е запознат и приема условията на проекта на договора -Образец № 8;

11.9. Ценово предложение - Образец № 9;

11.10. Банкова гаранция за изпълнение на договора - Образец № 10;

11.11. Проект на договор;

11.12. Условия за провеждане на конкурса;

11.13. Препис от насотоящата заповед;

11.14. Сортиментни ведомости за изчисляване обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета за обекта;

11.15. Технологичен план.

 

12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

12.1. Оглед на насаждението, предмет на настоящия конкурс, може да се извършва до 16:00 часа през работни дни за времето, до последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на открития конкурс за първата и втората дата включително, в присъствието на представител на Община Аксаково и след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

 

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Аксаково и да се постави на видно място в сградата на общината най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стоимен Крумков - Директор „ПБЗНТОРК и ЗЗКИ” при Община Аксаково.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Руска Илиева - Зам. кмет на Община Аксаково и Стоимен Крумков - Директор „ПБЗНТОРК и ЗЗКИ” при Община Аксаково за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

/Съгл. Заповед за заместване №608/20.08.2013г./

 

 

Изготвил:

Гр. Костов

 

Съгласували:

В. Юнакова

Ст. Крумков

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.