Уведомително писмо до Стойко Великов СтойковДО

СТОЙКО ВЕЛИКОВ СТОЙКОВ

С. ЯРЕБИЧНА, ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙКОВ,

           

 

Във връзка с изпълнение на проект № DIR-5112122-10-78 «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна /Аксаково/» и в изпълнение на Заповед № 117 от 25.02.2013г. на Кмета на Община Аксаково, обнародвана в Държавен вестник брой  28 на 19.03.2013 г. и влязла в законна сила на 03.04.2013 г., както и Решение № 1781/04.07.2013г. на ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД по адм. дело № 1201 по описа на съда за 2013г., Ви уведомявам, че Ви е открита безсрочна депозитна сметка в Централна кооперативна банка АД. На дата 25.07.2013г. е преведено на безсрочен депозит във Ваша полза, обезщетение в размер на 1143,50 лв. (хиляда сто четиридесет и три лева и петдесет стотинки), за притежаваните от Вас 1/6 ид.ч. от поземлен имот № 038013, местност „Габарите”, по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, област Варна, с НТП – нива, целият с площ 12 000 кв.м.

 

                       

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ                                 

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

Изготвил:

Ст. Славова

 

Съгласувал:

Ат. Гьошев

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.