Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

Заповед №ЗД-52/25.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ IV-323, кв.51 по плана на с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.

             Заповед №ЗД-53/25.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №001118 по КВС на з-ще с.Ген.Кантарджиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.

            Заповед №ЗД-54/25.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ XI-272, кв.11 по плана на с.Долище,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ. Заповед №ЗД-55/25.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряване на задание  и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 503.42 по плана на с.о. „Лозите”,  на землище с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство.

           

              Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.