Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков


ДО

СТОЙКО ВЕЛИКОВ СТОЙКОВ

С. ЯРЕБИЧНА, ОБЩИНА АКСАКОВО

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙКОВ,

  Съгласно Заповед № 117 от 25.02.2013г. на Кмета на Община Аксаково, обнародвана в Държавен вестник брой  28 на 19.03.2013 г. и влязла в законна сила на 03.04.2013 г., както и Решение № 1781/04.07.2013г. на ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД по адм. дело № 1201 по описа на съда за 2013г., е определено равностойно парично обезщетение в размер на 1143,50 лв. (хиляда сто четиридесет и три лева и петдесет стотинки), което следва да Ви бъде изплатено за притежаваните от Вас 1/6 ид.ч. от поземлен имот № 038013, местност „Габарите”, по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, област Варна, с НТП – нива, целият с площ 12 000 кв.м.

            Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че сумата по обезщетението ще Ви бъде изплатена след подаване на заявление от Ваша страна, придружено с оригинал на документ за собственост на имота и посочена банкова сметка, в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо. В случай това условие не бъде спазено ще Ви бъде открита служебна сметка.

            Заявление може да бъде подадено на Гише № 4 в административната сграда на Община Аксаково на адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” №58б, всеки делничен ден от 08.00 ч. – 17.00 ч.

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ                                  

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Изготвил:

Ст. Славова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.