Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА       

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

          Заповед №ЗД-46/09.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ VI-324, кв.51 по плана на с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.

              Заповед №ЗД-47/09.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №136142 по КВС на з-ще с.Ген.Кантарджиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.

       Заповед №ЗД-48/09.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ V-159, кв.21 по плана на с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ и жилищно строителство

               Заповед №ЗД-49/09.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 063045 по КВС на землище с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.

       Заповед №ЗД-50/09.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ XII-255, кв.31 по плана на с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ и жилищно строителство. 

               Заповед №ЗД-51/09.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ XX-64, кв.5 по плана на гр.Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота и предвидено свързано застрояване.     

           

              Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                                ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.