Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                       Заповед №ЗД-32/31.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-368 и IX-369, кв.12 по плана на гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ.                          

              Заповед №ЗД-33/31.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект на ПУП – ПЗ за ПИ №№501.2308 и 501.2309 по плана на м-ст „Кум тепе”, з-ще гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

Заповед №ЗД-34/31.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VII-99, кв.35 по действащия регулационен план на с. Зорница,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ и жилищно строителство.               

              Заповед №ЗД-35/31.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект на ПУП – ПЗ за ПИ 504.713 по плана на м-ст „Сухата чешма” в с.о „Могилите”, з-ще с. Осеново,  общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

 

              Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                           ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.