Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.

 


 

 

 
НАРЕДБА
за определянето и
 
администрирането на местните
 
такси и цени на услуги на
 
територията на община Аксаково

 

 

 

 

 


 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО
 
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА
местните такси и цени на услуги на територията
на община Аксаково
 

Приета на заседание на Общински съвет гр. Аксаково с  Решение № 17.6.2. от Протокол № 17 / 02.02.2005г. , изменена и допълнена с:

Решение № 23.1.I. от Протокол № 23 / 25.10.2005г – В чл.2, се създ.ал.4.

Решение № 23.1.II. от Протокол № 23 / 25.10.2005г - В чл.16, се създ.ал.2 и ал..3

Решение № 23.1.III. от Протокол № 23 / 25.10.2005г –  Чл.17 се изм.

Решение № 23.1.IV. от Протокол № 23 / 25.10.2005г – В чл.18, отп. ал.3 и ал.4; изм. на ал.2.

Решение № 23.1.V. от Протокол № 23 / 25.10.2005г – В чл.23, се създ. ал.9

Решение № 23.1.VI. от Протокол № 23 / 25.10.2005г – В чл.24, се изм. ал.3; създ. ал.4, ал.5 и ал.6.

Решение № 23.1.VII. от Протокол № 23 / 25.10.2005г – Създ. ГЛАВА ПЕТА

Решение № 23.1.VIII. от Протокол № 23 / 25.10.2005г – Изм. и доп. в Приложение № 1 към настоящата Наредба

Решение № 23.1.IX. от Протокол № 23 / 25.10.2005г - Изм. и доп. в Приложение № 2 към настоящата Наредба

Решение № 23.1.X. от Протокол № 23 / 25.10.2005г – В ПЗР се създ. § 8.

Решение №27.6.1. от Протокол №27/31.01.2006 г. В ПЗР се създава нов § 9

Решение №32.7 от Протокол №32/25.07.2006 г. - чл.2, ал.4 се изм.

Решение №32.7 от Протокол №32/25.07.2006 г. – създ. нов член 24а

Решение №32.7 от Протокол №32/25.07.2006 г. - Изм. и доп. в Приложение № 1 към настоящата Наредба

Решение №32.7 от Протокол №32/25.07.2006 г. - Изм. и доп. в Приложение № 2 към настоящата Наредба

Решение № 34.3.1 от Протокол № 34 / 15.11.2006г – В гл.V, чл.60 се създава ал.2;

Решение № 34.3.3 от Протокол № 34 / 15.11.2006г –  В ПЗР се създ. § 10.

Решение №37.7 от Протокол №37/31.01.2007 г.-Изм. и доп. в Приложение № 1 т.10.6  и Приложение № 2 т.13 към настоящата Наредба

Решение №38.2 от Протокол №38/21.03.2007 г.-Изм. и доп.: В Приложение № 2, Раздел І, т.12 и т.13 .  В Раздел ІІ,създ. т.15а

Решение №39.4 от Протокол № 39/03.05.07г. . – Изм. и доп. в Приложение № 1 към настоящата Наредба

Решение №3.3.1 от Протокол № 003/12.12.2007г. – Създ. се нов чл.17А

Решение №3.3.2 от Протокол № 003/12.12.2007г - Изм. и доп. в Прил. № 2 към настоящата Наредба

Решение №5.4.I от Протокол № 005/20.02.2008г. – в чл.24 се изменя т.а

Решение №5.4.II от Протокол № 005/20.02.2008г - Изм. в Прил. № 2, Раздел I,т.13 към настоящата Наредба

Решение №5.4.III. от Протокол № 005/20.02.2008г. – Създ. се новa т.13.1. в Прил. № 2, Раздел I, към настоящата Наредба

Решение № 7.6. от Протокол № 007 / 29.04.2008г – В ПЗР се създ. нов § 11.

Решение № 7.8. от Протокол № 007 / 29.04.2008г – В Раздел VIII Глава ІІ се създ. нови чл.47а,чл.47б; изм. и доп. в Приложение1 към настоящата Наредба; в ПЗР се създ. нов § 12.

Решение №11.7.І. от Протокол № 011/30.07.2008г. – Създ. се нов Раздел VІІа

Решение №11.7.ІІ. от Протокол № 011/30.07.2008г. – Изм. в чл.52,ал.1

Решение №11.7.ІІІ. от Протокол № 011/30.07.2008г. – Създ. се нов §13 в ПЗР

Решение №11.7.ІV. от Протокол № 011/30.07.2008г. – Изм. и доп. в Приложение №1

Решение №11.7.V. от Протокол № 011/30.07.2008г. – Изм. и доп. в Приложение №2

Решение №13.6.І. от Протокол № 013/16.09.2008г. –Изм. и доп. в Приложение №1

Решение №13.6.ІІ. от Протокол № 013/16.09.2008г. – Изм. и доп. в Приложение №2

Решение №13.6.ІІІ. от Протокол № 013/16.09.2008г. – Създ. се нов §14 в ПЗР

Решение №16.5. от Протокол № 016/23.12.2008г. – Изм. се: чл.41 ал.1 и чл.42. Отменят се: чл.41 ал.2, ал.3 и ал.4; чл.43; чл.44. Създ. се нов Раздел VІІб в Глава ІІ и нов §15 в ПЗР.  Изм. и доп. в Приложение №1 с Приложение №2.

Решение №18.7. от Протокол № 018/05.03.2009г. – Изм. се чл.17А

Решение №19.3. от Протокол № 019/08.04.2009г. – Изм. в Приложение №2. В ПЗР се създ. нов §16.

Решение №21.2. от Протокол № 021/24.06.2009г. – Изм. в Приложение №2. В ПЗР се създ. нов §17.

Решение №22.6. от Протокол № 022/28.07.2009г. – Изм. в Приложение №2. В ПЗР се създ. нов §18.

Решение №24.3. от Протокол № 024/09.09.2009г. – Изм. и доп.  в Приложение №1 и Приложение №2. В ПЗР се създ. нови §19 и §20.

Решение № 25.2.І от Протокол № 025/06.10.2009г. - Приема повторно върнатото за ново обсъждане със Заповед № РД-09-7706-289/17.09.2009г. на областния управител на област с административен център – Варна Решение № 24.3. от Протокол № 24/09.09.2009г. на Общински съвет – Аксаково.

Решение 25.2.ІІ. от Протокол № 025/06.10.2009г. - Изм. в т.87Б  в Приложение №2. В ПЗР се изм. §19.

Решение № 28.5 от Протокол № 028/27.01.2010г. – Изм. и доп. в Приложение №1 и Приложение №2. В ПЗР се създ. нов §21.

Решение № 35.5. от Протокол № 035/19.08.2010г. – Изм. и доп. в Приложение № 1; В чл.23 се изм. и доп. ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6; създ. се нова ал.4 в чл.44г; В ПЗР се създ. нов §22.

Решение № 38.2. от Протокол № 038/22.12.2010г. – Изм. и доп. в Приложение № 1 и Приложение №2; В чл.23 се изм. и доп. ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6; създ. се нова ал.10 в чл.23 и нов чл.23 а,; В ПЗР се създ. нов §23.

Решение № 39.4. от Протокол № 039/25.01.2011г. – Изм. се: ал.3 в чл.16; ал.2, ал.3 и ал.4 в чл.17; ал.1 и ал.2 в чл.18; т.1 в чл.52, ал.1; Изм. и доп.: т.3 в чл.16, ал.1; ал.1 в чл.17; наименованието на т.І от Приложение № 2; т.14 от Приложение № 2; Доп. се: ал.5 в чл.19; Създ. се: чл.10а; т.4 в чл.15, ал.1; чл.43а, ал.1 и ал.2; В ПЗР се създ. нов §24;  Отм. се: т.7 в ал.1 на чл.2; Раздел ІV ”Туристическа такса”; текста на т. 1”Туристическа такса” от Приложение № 1; В ПЗР се отменя § 6;

                                          

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ І

 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Аксаково.

 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. за ползване на детски ясли, детски градини и общински социални услуги;
 4. за добив на кариерни материали;
 5. за технически услуги;
 6. за административни услуги;
 7.   /отмeнена с Решение № 39.4.І. от Протокол № 039/25.01.2011г./
 8.  7. за откупуване на гробни места;
 9.   други местни такси, определени със закон.

 

Размерите на местните такси са определени в Приложение 1 – “Местни такси в Община Аксаково” към Наредбата, определени с решение на Общинския съвет.

 

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени, гласувани от общинския съвет и определени в Приложение 2 – “Цени на услуги и права, предоставяни от община Аксаково” към Наредбата.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

(4) / изм., приета с Решение № 32.7.I от Протокол № 32 / 25.70.06г.

Услугите предоставени от Община Аксаково на физически и юридически лица се извършват след изплащане на задълженията им към нея, освен в случаите изрично посочени в закон или в тази наредба.

 

Чл. 3. (1)Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

 

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
 4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
 5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса, или цена за всяка от дейностите.

 

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите, транспорт и други разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес с оглед социалната политика на община Аксаково.

(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси се събират от общинската администрация.

(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

Чл. 10а /създ. с Решение № 39.4.ІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от Кмета след решение на Общинския съвет.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ
 
Промени в размера на местните такси и цените на услугите

 

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при възникнала необходимост от промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
 2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
 3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.
 4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

 

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл. 13. Общинската администрация подържа данни за :

 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
 2. ползвателите на предоставената услуга;
 3. изключенията от общата политика (преференции);
 4. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

 

Глава втора
Местни такси
 
Раздел І
Такса за битови отпадъци

 

Чл. 14. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 15. (1) Таксата се заплаща от:

 1. собственика на имота
 2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване
 3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия.
 4. /създ. с Решение № 39.4.ІІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ за имот държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

  (2) Когато върху недвижим имотправото на собственост е притежание на няколко лица, те дължат такса съобразно частите си.

(3) Всеки от съсобствениците на имоти, съответно от съпритежателите на ограничено вещно право, може да плати пълният размер на таксата.

Чл. 16. (1)Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. /изм. и доп. с Решение № 39.4.ІV. от Протокол № 039/25.01.2011г./ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците.
 4. почистване в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) /създ., приета с Решение № 23.2.II от Протокол № 23/25.10.05г./ За жилищните и нежилищните имоти на гражданите, таксата се определя на база данъчната оценка на имотите изразено в промил.

(3) /изм. с Решение № 39.4.V. от Протокол № 039/25.01.2011г./ За предприятията, таксата се определя на база по-високата между отчетната стойност на имота и данъчната оценка на имота, изразено в промил.

Чл. 17 /изм. и доп. с Решение № 39.4.VІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ (1) Собствениците на временно преместваеми съоръжения – павилиони, каравани, маси, сергии, колички, машини и хладилни витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и др., спирки на масовия градски транспорт, спортни, атракционни и детски съоръжения, тоалетни кабини, телефонни кабини, кабини за охрана на паркинги и други подобни обекти, които не са трайно свързани с терена, находящи се върху общински терени или частни имоти в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Аксаково заплащат такса за битови отпадъци, както следва: 3.00 лв./кв. м. площ на обект за година.

(2) /изм. с Решение № 39.4.VІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ Таксата се администрира и събира от общинска администрация при издаване на разрешение за поставяне и след представяне на декларация по образец до Кмета на община Аксаково.

 (3) /изм. с Решение № 39.4.VІІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ Таксата за битови отпадъци не се заплаща в частта за сметосъбиране и сметоизвозване от предприятията, находящи се в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, в случаите когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на същата по вид услуга.

(4) /изм. с Решение № 39.4.ІХ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ За посоченото в предходната точка, предприятията подават заявление-декларация по образец в срок до тридесети ноември всяка година.

Чл. 17А. / изм. с Решение № 18.7. от Протокол № 018/05.03.2009г. (1) Такса за битови отпадъци не се събира от читалищата, общинските училища, детските градини и други звена на бюджетна издръжка – публична общинска собственост, както и от молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната.

(2) Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

Чл. 18. (1) /изм. с Решение № 39.4.Х. от Протокол № 039/25.01.2011г./ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

 (2) /изм. с Решение № 39.4.ХІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./  На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 (3) / отм.,  с Решение № 23.2.IV от Протокол № 23/25.10.05г./

(4) / отм.,  с Решение № 23.2.IV от Протокол № 23/25.10.05г./

(5) / отм.,  с Решение № 23.2.IV от Протокол № 23/25.10.05г./

 

Чл. 19. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването им.

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл. 16.

(5) /доп. с Решение № 39.4.ХІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и свързаните с това дейности и / или за поддържането на териториите за обществено ползване.

 (6) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на Общината и се обявават публично до 30 октомври на предходната година.

 

 

Раздел ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл. 20. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.

(4) Таксите се определят на квадратен метър за месец

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 7(седем) календарни дни преди започване на месеца.

(7) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

Чл. 21. За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя както следва:

 1. Производител-пенсионер на селскостопанска продукция - 50% от размера на таксата по чл. 19, ал. 4
 2. Производител на селскостопанска продукция с призната група инвалидност, ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксата по чл. 19, ал. 4.

Чл. 22. Таксата се внася в касата на Община Аксаково.

 

 

Раздел III
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

 

Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размери, определени от общинския съвет (Приложение 1), както следва:

- за целодневни детски ясли и детски градини

- за полудневни детски ясли и детски градини

(2) /изм. и доп. с Решение № 38.2.§1. от Протокол № 038/22.12.2010г./ Размерът на месечната такса се заплаща с 50% намаление за:

 1. деца с един родител;
 2. деца с родители – студенти;
 3. деца с родители - трета група инвалиди;

(3) /изм. и доп. с Решение № 38.2.§2. от Протокол № 038/22.12.2010г./ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, месечната такса за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление;

(4) /изм. и доп. с Решение № 38.2.§3. от Протокол № 038/22.12.2010г./ Когато децата са повече от две от едно семейство, месечната такса се заплаща в размер на 50% за първото и в размер на 25% – за второто дете. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейството месечната такса не се заплаща.

 (5) /изм. и доп. с Решение № 38.2.§4. от Протокол № 038/22.12.2010г./ Не се заплаща месечната такса за:

 1. децата, чиито родители са I или II група инвалиди;
 2. децата на неизвестни родители, сираци;
 3. децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
 4. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи;
 5. деца, неприсъстващи в детското заведение по инициатива и със заповед на Директора на детското заведение;

 (6) /изм. и доп. с Решение № 38.2.§5. от Протокол № 038/22.12.2010г./ Месечната такса, при отсъствие на децата от целодневни детски градини и ясли и таксата за храноден при отсъствие на децата от целодневните подготвителни групи не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(7) За ползване на намаленията по ал. 3, 4, 5 и освобождаването по ал. 6, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.

(8) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(9) / създ., приета с Решение № 23.2.V от Протокол № 23/25.10.05г./

В случай, когато дължимата такса не бъде заплатена в два последователни месеца, не се предоставя ползването на детски ясли и детски градини.

(10) /създ., приета с Решение № 38.2.§6. от Протокол № 038/22.12.2010г./ Родителите или настойниците, освен таксата по ал.(1), заплащат и за дейности извън държавните образователни изисквания и други по тяхно желание, съобразно интересите и потребностите на децата;

Чл.23а. /създ., приета с Решение № 38.2.§7. от Протокол № 038/22.12.2010г./ (1) За ползването на намаленията и освобождаването на такса, родителите или настойниците подават заявление до директора на детското заведение с приложени документи, удостоверяващи тези права.

(2) Необходими документи за освобождаване от такса:

- копие на документ от ТЕЛК, за случаите по чл.23, ал.5, т.1;

- копие от акт за раждане, за случаите по чл.23, ал.5, т.2;

- копие от акт за смърт, за случаите по чл.23, ал.5, т.3;

- копие от експертно решение на ТЕЛК, за случаите по чл.23, ал.5, т.4;

(3) Необходими документи за заплащане на  такса с намален размер 50 на сто:

- копие от акт за раждане или копие от акт за смърт на родителя, за случаите по чл.23, ал.2, т.1;

- служебна бележка от ВУЗ, за случаите по чл.23, ал.2, т.2;

- копие на документ от ТЕЛК, за случаите  по  чл.23, ал.2, т.3;

- копие от акт за раждане /за всяко дете/, служебна бележка от друго детско заведение на територията на община Аксаково, за случаите по чл.23, ал.3 и ал 4.;

Чл. 24. (1) Лицата, ползващи общински социални услуги в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на съответстващата на пълната реална издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода и транспорт. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(3) / изм., приета с Решение № 23.2.VI от Протокол № 23/25.10.05г./ Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.

(4) / създ., приета с Решение № 23.2.VI от Протокол № 23/25.10.05г./ За лични разходи на лицата, ползващи услуги в системата на домашен социален патронаж, се оставя сума в размер не по-малък от четиридесет процента от личните им доходи.

(5) /създ., приета с Решение № 23.2.VI от Протокол № 23/25.10.05г./ Когато оставащата част от сумата за лични доходи е недостатъчна за заплащане на месечната такса в размера определен в ал.1, разликата се поема от общинския бюджет.

(6) /създ., приета с Решение № 23.2.VI от Протокол № 23/25.10.05г./ Когато дължимата месечна такса за ползване на социални услуги в системата на домашен социален патронаж не бъде заплатена, услугата не се предоставя.

Чл. 24а  / изм. с Решение№ 5.4.І от Протокол № 005/20.02.2008г./ (1) За ползване услугите на детска млечна кухня за деца от 1 до 3г. възраст, се определя такса в размер 1,40 лв. на ден, съответстваща на разходите за храна за един храноден.

           (2) Таксата се заплаща в размер 1,00 лв. на ден, като поевтиняването е 0,40 лв. и е за сметка на други общински неданъчни приходи.

Чл. 25. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица към общината, натоварени с извършването на този вид услуга и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 23 до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

 

 

 

 
Раздел IV
Туристическа такса

/отменена с Решение № 39.4.ХІІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ Отменени са: чл.26 и чл.27, включително. 

                                                                                                                 

 

Раздел V
Такси за добив на кариерни материали

 

Чл. 28. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.

(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.

 

Чл. 29. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб. м. или на тон:

 1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително;
 2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.

 

Чл. 30. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, по решение на общински съвет:

 1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – в лв./куб.м.;
 2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети – в лв./тон;
 3. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка – в лв./куб.м.;
 4. за леярна пръст – в лв./куб.м.;
 5. за ломен, трошен и мозаечен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали – в лв./куб.м.;
 6. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, аргонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка – в лв./куб.м.;
 7. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар – в лв./куб.м.;
 8. за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент – в лв./куб.м.;
 9. за камъни за добиване на:

а) павета – в лв./куб.м.;

б) валяци, воденични камъни, точила, брусове – в лв./куб.м.;

в) цокли, корнизи, стъпала и други пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали – в лв./куб.м.;

г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали – в лв./куб.м.;

д) плочи за тротоари и покриви – в лв./кв.м.

Чл. 31. Таксите се заплащат:

 1. ежемесечно - в случаите по чл. 29, т. 1;
 2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 29, т. 2.

 

Чл. 32. Таксите по чл. 31, т.1 се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е добит.

Раздел VI
Такси за технически услуги

 

Чл. 33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

 

Чл. 34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

 

Чл. 35. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

 

Чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя по решение на общинския съвет, както следва:

 1. за издаване на скица за недвижим имот – в лв.;
 2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – в лв.;
 3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – в лв.;
 4. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство и по Закона за кадастъра и имотния регистър – в лв.;
 5. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – в лв.;
 6. за издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други, по реда на НРПОТ, приета от общинския съвет с решение 22.18.1 /04.04.2001г. – в лв.;
 7. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – в лв.

 

Чл. 37. (1) Срокът за извършване на технически услуги е от 7 до 30 дни, ако не е определен в друг нормативен акт.

(2) Услугата по чл.36, т.5 може да бъде изпълнявана като обикновена, бърза и експресна. За извършване на бърза услуга – до 5 дни, таксата се удвоява, а за експресна до 2дни, таксата се заплаща в троен размер.

(3) Услугите по чл.36, т.1, т.2 и т.3 могат да бъдат изпълнявани като обикновени – до 14 дни, бързи – до 5 дни и по възможност експресни – до 2 дни.

(4) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

 

 

Раздел VII
Такси за административни услуги

 

Чл. 38. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси в размери, определени от общинския съвет:

 1. за издаване на удостоверение за наследници – в лв.;
 2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена – в лв.;
 3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – в лв.;
 4. за издаване дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – в лв.;
 5. за издаване на удостоверение за семейно положение – в лв.;
 6. за издаване на удостоверение за родствени връзки – в лв.;
 7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес – в лв.;
 8. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България – в лв.;
 9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – в лв.;
 10. за легализация на документи по гражданското състояние в чужбина – в лв.;
 11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – в лв.;
 12. за преписи от документи – в лв.

(2) В зависимост от срока на извършване, таксите за административни услуги могат да бъдат обикновени, бързи и експресни.

 

Чл. 39. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер, определен по решение на общинския съвет, разграничена за жилищни имоти и нежилищни имоти.

Чл. 40. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса по решение на общински съвет.

Чл. 41. (1) /изм. с Решение №16.5.V.1. от Протокол №16/23.12.2008г./ За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се заплаща такса в размер, определен съгласно Приложение № 1 от тази наредба. Размерът на таксата се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите и е еднаква за всички обекти находящи се на територията на община Аксаково.

(2) /отмененa с Решение №16.5.V. 2.от Протокол №16/23.12.2008г./

(3) /отмененa с Решение №16.5.V.2. от Протокол №16/23.12.2008г./

(4) /отмененa с Решение №16.5.V.2. от Протокол №16/23.12.2008г./

(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

            Чл. 42. /изм. с Решение №16.5.V.3. от Протокол №16/23.12.2008г./ Таксата по чл.41, ал.1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение.

 

Чл. 43. /отменен с Решение №16.5.V.4. от Протокол №16/23.12.2008г./

 

Чл. 43а, ал. 1 /създ. с Решение №39.4.ХІV.1. от Протокол № 39/25.01.2011г./  За предоставяне писмена информация на физически и юридически лица се заплаща такса по решение на Общинския съвет.

Чл. 43а, ал. 2 /създ. с Решение №39.4.ХІV.2. от Протокол № 39/25.01.2011г./ При изискване на посочената в алинея 1 информация, едновременно с подаване на искането или съответно постъпване на писмото, лицето предоставя и заверено копие от платежния документ за платена такса за извършване на съответния вид услуга с надлежно отразени и комплексно попълнени реквизити, /ако плащането е по безкасов начин/.

 

Чл. 44. /отменен с Решение №16.5.І. от Протокол №16/23.12.2008г./

 

 

РАЗДЕЛ VІІа
Такса за притежаване на куче
/Създ., приет с Решение №11.7.І. от Протокол № 011/30.07.2008г./

 

Чл. 44а./1/. За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса, в размер, определен в Приложение № 1 от тази наредба.

            /2/. Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. ловни кучета;

 

Чл. 44б. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация.

Чл. 44 в. /1/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март на съответната година. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването.

          /2/. Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.РАЗДЕЛ VІІб
Такси за гробни места
/Създ., приет с Решение №16.5.ІІ. от Протокол №016/23.12.2008г./

 

Чл. 44 г. /1/ За ползване на гробни места над 8 години се заплаща еднократна такса в общината в размер, определен в Приложение № 1 от тази наредба за :

 • ползване на гробно място до 15г.;
 • ползване на гробно място за вечни времена;
 • ползване на семейни гробни места;

/2/ За урнов гроб се заплащат такси в размерите определени съгласно Приложение № 1, намалени с 50%

/3/ За ползване на семейни гробни места се заплащат такси, съобразно размерите на семейните гробни места, определени, съгласно изискванията на чл.13, ал.2 от Наредбата за гробищните паркове  и погребално-обредната дейност на територията на община Аксаково

/4/ /създ., приета с Решение № 35.5.§2. от Протокол № 035/19.08.2010г./ Общински съвет – Аксаково освобождава от заплащане на такса за ползване на гробно място за вечни времена всяко физическо лице, извършило дарение на имот в полза на община Аксаково за оширение на съответния гробищен парк. В случай, че собствениците на дарения имот са повече от един и дарения имот е повече от два декара, освобождават се от запращане на такса всяко физическо лице – дарител, но с не повече от общо 4 такси за вечно ползване, независимо колко голяма е площта на дарения имот.

 Чл. 44 д. Услугите, посочени в този раздел се извършват, независимо от наличието или липсата на задължения, посочени в чл.2 ал.4 от тази наредба.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ
Други местни такси определени със закон

 

Чл. 45. На основание чл.22 от Закона за лечебните растения се издава Позволително за ползване на лечебните растения, когато ползването е от:

- земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на населените места – общинска собственост;

- териториите и акваториите в строителните граници на населените места – общинска собственост;

Чл. 46. На основание чл.23, ал.1 от Закона за лечебните растения за издаване на Позволително лицата заплащат такси посочени в Приложение 1. На основание чл.26 от Закона за лечебните растения Позволителното се издава на генетичен материал от лечебни растения и определя: вида на ползването; разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части; района или конкретното находище; начина на ползване.

Чл. 47. Позволително не се изисква и не се заплащат такси при събиране на билки за лични нужди, събрани от едно лице в рамките на един ден, както слудва:

 • корени, коренища, луковици и грудки – до 1кг.;
 • кори, цветове, пъпки – до 0,5кг.;
 • листа, талус – до 1кг.;
 • плодове – до 10кг.

чл. 47а. /създ. с Решение№7.8.І от Протокол№007/29.04.2008г./ За извършване на дейности по маркиране, измерване и кубиране на дървесина, както и за дейностите по управление и стопанисване на гори от общински горски фонд се заплаща такса в размер определен, съгласно предвидените размери в „Такса за административни и технически услуги извършване по дейностите за управление и стопанисване на гори от общински горски фонд” 

чл. 47б. /създ. с Решение№7.8.І от Протокол№007/29.04.2008г./ ал.1 Странични ползванията от горите и земите от горския фонд, като добив на смола, борина, сено, листников фураж, лико, кори, семена, инертни материали, събиране на гъби, горски плодове, други растения и части от тях, улов на животни, които не са дивеч, паша на селскостопански животни, пчеларство и други, без ползване на дървесина, когато представляват стопанска дейност, се извършват при условията и по реда, указани в писмено позволително. Позволителните за общински и държавни гори се издават след заплащане на такси.

ал. 2 Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват при условията и по реда, указани в писмено позволително.

ал. 3 Позволителното за общински гори се издава след заплащане на предвидените такси.

 

 

Глава трета
 
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
 

Чл. 48. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

 

Чл. 49. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

 

Чл. 50. (1) Услугите предоставяни от общината могат да бъдат:

 1. обикновени;
 2. бързи;
 3. експресни.

(2) Сроковете за извършване на услугите са в зависимост от спецификата им и са определени с решение на общинския съвет в Приложение 2.

(3) Сроковете за административните услуги започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(5) Бързите и експресни услуги се заплащат със съответното увеличение, прието от общинския съвет.

(6) Когато не може предварително да се определи размера на исканата сума, заплащането на цената се извършва при получаване на услугата от потребителя.

Чл. 51. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл. 52. (1) /Изм. с Решение №11.7.ІІ. от Протокол №011/30.07.2008г./ Общинският съвет определя цените на услугите, нерегламентирани по закон, по групи, както следва :

 1. /Изм. с Решение № 39.4.ХV. от Протокол № 039/25.01.2011г./ Услуги, извършвани от дирекция ФСХД.
 2. Услуги,извършвани от дирекция “ИПЕПП”;
 3. Услуги,извършвани от дирекция “ОС и УТ”;
 4. Услуги, извършвани от звената по образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети.

(2) Конкретните размери на цените на услугите са определени в Приложение 2 и са с включен ДДС.

Чл. 53. За провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост и др.нормативни актове, цените на тръжните документи се определят  със Заповед на Кмета на Общината за всеки отделен случай, като се включват пълните разходи за работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на цените за извършените услуги, както и когато това е необходимо: цена на обява в Държавен вестник, цена на обява в местен и/или централен всекидневник, използване на компютърна и друга техника и други разходи, имащи отношение към формирането размера на цената.

 

 

Глава четвърта

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 54. За несъбрана такса по чл.25 на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 100лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500лв.

            Чл. 55.  Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

            Чл. 56. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

 

 
ГЛАВА ПЕТА
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ
/ създ., приета с Решение № 23.2.VII. от Протокол №23/25.10.05г./

 

Чл. 57(1) Задълженията на физически и юридически лица за заплащане на такси се установяват с акт за установяване на частно общинско вземане - такса, издаден от Кмета на общината.

(2) Не се образува производство по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане - такса, ако дължимата такса е заплатена в пълен размер предварително или едновременно с извършване на услугата.

Чл. 58 (1) Производството по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане - такса започва с възлагане на финансова проверка по заповед на Кмета на общината.

(2) Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от общинската администрация, упълномощени от Кмета на общината.

(3) Органът по ал. 2 може да извършва текущи и периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, свързани със задълженията на проверяващите лица, за плащане на частни общински вземания и без изрично писмено възлагане при наличие на данни за нарушение на настоящата наредба.

(4) Актовете за установяване на частно общинско вземане - такса могат да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронен регистър за дължимите общински вземания.

Чл. 59. За резултатите от извършените проверки се съставят констативни актове, придружени от доказателства събирани по реда на ГПК служебно от проверяващите органи или по инициатива на проверяваните лица.

Чл. 60 (1) Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от финансовата проверка и събраните доказателства към него, или доказателствата по чл. 58, ал. 4, както и направените възражения, кметът на общината издава акт за установяване на частно общинско вземане-такса при спазване на разпоредбите на глава ІІ от Закона за административното производство. 

(2) / създ. с Решение № 34.3.1 от Протокол № 34 / 15.11.2006г/  Кметът на общината със своя заповед може да упълномощава заместник-кмет или друго длъжностно лице от ръководния състав на общината да издава актове за установяваве на частни общински  вземания – такси, по реда и условията на ал.1.

(3) Актът за установяване на частно общинско вземане подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, а след влизането си в сила е изпълнително основание по смисъла на чл. 237, б "Л"

от ГПК.

Чл. 61 За ползвани услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ се прилагат разпоредбите на чл. 237, б "В" от ГПК.”

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 1 По смисъла на тази Наредба:
 1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
 2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
 3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а/ добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б/ сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудово - терапевтичен процес;

 

 

в/ помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г/ даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д/ еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
 • 3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
 • 4 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила 14 дни след обявяването й на таблото за съобщения и обяви в сградата на Общинска администрация – гр.Аксаково, ул.”Г.Петлешев „№ 58б.
 • 5 (1) Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003г. е определен съгласно Решение на ОбС № 36.4.1/18.12.2002г.
 • 6 /отменен с Решение № 39.4.ХVІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./
 • 7 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.
 • 8 / създ., приета с Решение № 23.2.I от Протокол № 23/25.10.05г./

 Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет и влиза в сила три дни след обявяването им на таблото за съобщения в общинска администрация.

 • 9 /създ.приета с Решение № 27.6.1. от Протокол № 27/31.01.2006 г./

(1) За 2006 г. Първата вноска по чл.28,ал.1 и чл.60, ал.1 от Закона за местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цяла година в срок по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто”.

 • 10 /създ. с Решение № 34.3.3 от Протокол № 34 / 15.11.2006г / Навсякъде в наредбата „Закона за административното производство„ и „ЗАП” се заменя съответно с „Административно – процесуален кодекс” и „АПК”
 • 11 /създ. с Решение № 7.6. от Протокол № 007/29.04.2008г./ (1) За 2008г. първата и втората вноска по чл.14 се внася в срок от 31 март до 30 юни.

(2) На предплатилите за цялата година в срок по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.

 • 12 /създ. с Решение № 7.8. от Протокол № 007/29.04.2008г./ Измененията и допълненията с настоящото Решение № 7.8. влизат в сила от 01.06.2008г.
 • 13 /създ. с Решение № 11.7.ІІІ от Протокол № 011/30.07.2008г./ Разпоредбата на член 44а влиза в сила от 01.01.2009г.
 • 14 /създ. с Решение № 13.6.ІІІ от Протокол № 013/16.09.2008г./ Измененията на Наредбата съгласно Решения № 13.6.І. и № 13.6.ІІ. влизат в сила от 01.10.2008г.
 • 15. /създ. с Решение № 16.5.ІX. от Протокол № 016/23.12.2008г./ Измененията, предвидени с решение 16.5. / 23.12.2008г., влизат в сила от 1 януари 2009г.
 • 16. /създ. с Решение № 19.3.§2. от Протокол № 19/08.04.2009г./ Измененията и допълненията на настоящата Наредба приети с Решение № 19.3. от Протокол № 19/08.04.2009г. на Общински съвет – Аксаково влизат в сила от 09.04.2009г. За неприключилите преписки по одобряване на ПУП до тази дата, заявителите заплащат таксата за обнародване в Държавен вестник и/или цената за публикация в местен вестник, когато това е необходимо.
 • 17. /създ. с Решение № 21.2.§2. от Протокол № 21/24.06.2009г./ Измененията в настоящата Наредба приети с Решение № 21.2. от Протокол № 21 / 24.06.2009г. на Общински съвет – Аксаково влизат в сила от 01.08.2009г.
 • 18. /създ. с Решение № 22.6.§6. от Протокол № 22/28.07.2009г./ Точка 26а от Приложение №2 на Наредбата влиза в сила от 01.08.2009г.
 • 19.(1). /създ. с Решение №24.3.§2. от Протокол № 024/09.09.2009г./. Измененията, предвидени с решение № 24.3/09.09.2009г., влизат в сила от 23.09.2009г. – Решението е върнато от Областен управител и отново преразгледано на 06.10.2009г. с Решение № 25.2.ІІ/06.10.2009г., влизат в сила от 19.10. 2009г.
 • 20. /създ. с Решение №24.3.§2. от Протокол № 024/09.09.2009г./ Цените за ползване на терени общинска собственост за поставяне на временно преместваеми обекти /в зависимост от категорията на населеното място и зоните / не се прилагат по отношение на издадените към момента на влизане в сила на настоящото решение, разрешения за поставяне на временно преместваеми съоръжения.
 • 21. /създ. с Решение №28.5.ІІІ. от Протокол № 028/27.01.2010г./. Измененията и допълненията в Приложение № 1 и Приложение № 2 от н.нар. предвидени с Решение № 28.5./27.01.2010г. влизат в сила от 15.02. 2010г.
 • 22. /създ. с Решение № 35.5.§5. от Протокол № 035/19.08.2010г./ Измененията и допълненията, приети с Решение № 35.5. на ОбС - Аксаково от 19.08.2010г. влизат в сила от 01.09.2010г.
 • 23. /създ. с Решение № 38.2.§8. от Протокол № 038/22.12.2010г./ Измененията и допълненията, в частта им за Приложение №1 „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” приети с Решение № 38.2. влизат в сила от 01.01.2011г.
 • 24. /създ. с Решение № 39.4.ХІХ. от Протокол № 039/25.01.2011г./ Измененията и допълненията на наредбата по точка ХVІІІ, влизат в сила от 1 февруари 2011 г., а по всички останали от 1 януари 2011година, приети с Решение 39.4.

 


     

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО: …………………

      /нд                                                                                                                                                                         / Л.МАНОЛОВ/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАКСИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА АКСАКОВО
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

/изм. и доп. С Решение № 23.2. от Протокол № 23/25.10.2005г./

/изм. и доп. С Решение № 32.7. от Протокол № 32/25.07.2006г./

/изм. и доп. С Решение № 37.7. от Протокол № 37/31.01.2007г./

/изм. и доп. С Решение № 39.4. от Протокол № 39/03.05.2007г./

/изм. и доп. с Решения № 7.8.ІІ., №7.8.ІІІ и №7.8.ІV от Протокол № 007/29.04.2008г./

/изм. и доп. С Решение № 11.7.ІV от Протокол № 011/30.07.2008г./

/изм. и доп. С Решение № 13.6.І.  от Протокол № 013/16.09.2008г./

/изм. и доп. С Решение № 16.5.  от Протокол № 016/23.12.2008г./

/изм. и доп. С Решение № 24.3.§1.  от Протокол № 024/09.09.2009г./

/изм. и доп.  с Решение № 25.2.ІІ.§1. и §2. от Протокол №025/06.10.2009г./

/изм. и доп. с Решения № 28.5.І.1, № 28.5.І.2 и № 28.5.І.3 от Протокол № 028/27.01.2010г./

/ изм. и доп. с Решение № 35.5. §1. и № 35.5.§3  от Протокол № 035/19.08.2010г./

/ изм. и доп. с Решение № 38.2.§9.1., № 38.2.§9.2. и № 38.2.§9.3. от Протокол № 038/22.12.2010г./

/таксата е  отменена с Решение № 39. 4. XVІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./

 


по ред

Наименование на услугата / правото

Т А К С А   З А   У С Л У Г А

обикновена

бърза

експресна

Срок

Лева

Срок

Лева

Срок

Лева

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

1

За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция

 

 

На кв.м. на ден

Х

1.00

Х

Х

Х

Х

 

На месец

Х

20.00

Х

Х

Х

Х

2

 

За продажба с кола впрегната с добитък \ на ден

Х

3.00

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

3

 

За продажба с лек автомобил \ на ден

Х

4.00

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

4

За продажба с товарен автомобил или ремарке \ на ден

Х

7.00

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

5

 

За ползване на тротоари площади улични платна и други терени за търговска дейност на открито включително за разполагане на маси столове витрини

 

 

На ден за кв.м.

Х

0.50

Х

Х

Х

Х

 

На месец за кв.м.

Х

5.00

Х

Х

Х

Х

6

За ползване на места върху които се организират панаири събори и празници за продажба на стоки\ на ден за кв.м.

Х

2.00

Х

Х

Х

Х

7

За ползване на места върху които се организират панорами стрелбища моторни люлки и др.\ на ден за кв.м.

Х

0.50

Х

Х

Х

Х

8

За ползване с цел търговия с промишлени стоки

 

 

На ден за кв.м.

Х

0.20

Х

Х

Х

Х

 

На месец за кв.м.

Х

4.00

Х

Х

Х

Х

 

9

За ползване на тротоари площади улични платна и други общински терени за разполагане на стоителни материали \ на кв.м. за месец или част от месеца

 

Х

 

1.00

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

10

Месечната такса за ползване на терени общинска собственост за поставяне на временно преместваеми обекти/в зависимост от функционалния тип на населеното място и зоните/ е в размер на не по-малко от 30 лв. на обект и е както следва:

 

10.1

терени за търговска дейност

ІІІ-категория

І-ва зона

ІІ-ра зона

ІV-категория

І-ва зона

ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

                                        вилна зона  Кранево

Х

 

 

3,00лв./кв. м.

2,90лв./кв.м.

 

2,90лв./кв.м.

2,80лв./кв.м.

2,70лв./кв.м.

2,60лв./кв.м.

2,50лв./кв.м. 2,50лв./кв.м.

3,50лв./кв.м

 

 

 

 

10.2

Заведения за обществено хранене /закусвални, сладкарници, барове и др./

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

       вилна зона  Кранево

Х

 

 

 

3,00лв./на кв. м.

2,90лв./на кв.м.

 

2,90лв./на кв.м.

2,80лв./на кв.м.

2,70лв./на кв.м.

2,60лв./на кв.м.

2,50лв./на кв.м.

2,40лв./на кв.м.

3.50лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

10.3

обекти за производствена дейност и услуги

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

       вилна зона  Кранево

Х

 

 

2,70лв./на кв. м.

2,60лв./на кв.м.

 

2,50лв./на кв.м.

2,40лв./на кв.м.

2,30лв./на кв. м.

2,20лв./на кв.м.

2,10лв./на кв.м. 

2,00лв./на кв.м. 

3,00лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

10.4

обекти за складова дейност и друг вид дейности невключени в т. от 1 до 3

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

                                        вилна зона  Кранево

Х

 

 

 

1,00лв./на кв. м.

1,00лв./на кв.м.

 

0,80лв./на кв.м.

0,80лв./на кв.м.

0,60лв./на кв.м.

0,60лв./на кв.м.

0,60лв./на кв.м. 

0,60лв./на кв.м

1,00лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

10.5

незастроени терени

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

                                         вилна зона  Кранево

Х

 

 

2,00лв./на кв. м.

2,00лв./на кв.м.

 

1,60лв./на кв.м.

1,60лв./на кв.м.

1,20лв./на кв.м.

1,20лв./на кв.м.

1,20лв./на кв.м.  1,20лв./на кв.м.

1,00лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

10.6

ползване на спортни терени и съоръжения за един астрономически час

тренировки и др. подобни

за една футболна среща

Х

 

40,00лв.

 

 50,00лв.

Х

Х

Х

Х

10.7

За поставяне на реклами, указателни табели и други рекламни съоръжения на 1 кв. м. на година

ІІІ-категория І-ва зона и ІІ-ра зона

IV-категория І-ва зона и ІІ-ра зона

V, VІ, VІІ и VІІІ-категории

Х

 

 

 

80.00

60.00

40.00

Х

Х

Х

Х

10.8

такса за ползване на общинските мери и пасища

Х

1.50 лв./дка

 

Х

Х

Х

Х

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

1

За ползване на детски ясли и детски градини

 

 

  за децата в целодневни детски ясли и детски градини

-       месечна такса /за храна и издръжка/;

 

  за децата в целодневните подготвителни групи                  

    -  за един усреднен храноден

Х

 

45, 00 лв.

 

 

 

 2, 00 лв.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

за полудневни детски ясли и детски градини

Х

15.00

 Х

Х 

 Х

 Х

2

За ползване на ученически стол

Х

2,00 лв. на човек

 

 

 

 

Туристическа такса

 1

/ отменена с Решение № 39. 4. XVІІ. от Протокол № 039/25.01.2011г./

х

х

Х

Х

Х

Х

Такси за добив на кариерни материали

1

За речен и кариерен пясък, чакъл и баластра

Х

0,10 лв./ куб.м.

Х

Х

Х

Х

2

За кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети

Х

0,20  лв./тон

Х

Х

Х

Х

3

 За пясъчно глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и

външна мазилка на 1куб.м.

Х

0.10 лв./

1 куб.м.

Х

Х

Х

Х

4

Глина за грънчарски изделия иловица и хума

Х

0.20 лв./

1 куб.м.

Х

Х

Х

Х

5

За каменинови тръби и керамични плочки 

Х

0.30 лв./

1 куб.м.

Х

Х

Х

Х

6

За леарна пръст на 1 куб.м.

Х

0.10 лв./

1 куб.м.

Х

Х

Х

Х

7

За ломен, трошен и мозаечен камък от седименти,еруптивни,пясъчни идруги скали

 

 

Х

0.10лв./

1 куб.м.

Х

Х

Х

Х

8

За обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и др. за вътрешна и външтна облицовка

Х

 

0.20 лв./

1 куб.м.

Х

Х

Х

Х

9

За варовици, мергели, калцити за добиване на вар

Х

0,10 лв./

1 куб. м

Х

Х

Х

Х

10

За варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент

Х

0,10  лв./

1 куб.м.

Х

Х

Х

Х

11

За камъни за добиване на:

 

11.1

Павета

Х

0,15 лв./

куб. м

Х

Х

Х

Х

11.2

Валяци, воденични камъни, точила, брусове

Х

0,60 лв./

куб. м

Х

Х

Х

Х

11.3

Цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали

Х

0,20 лв./

куб. м

Х

Х

Х

Х

11.4

Цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали

Х

0,30 лв./

куб. м

Х

Х

Х

Х

11.5

Плочи за тротоари и покриви

Х

0,10лв./1кв.м.

Х

Х

Х

Х

Такси за технически услуги

1

Издаване на скица на поземлен имот

 

до 14 дни

15.00

до

5 дни

30.00

до

2 дни

45.00

2

Издаване на скица с указан начин на застрояване /виза/

до 14 дни

20.00

до

5 дни

40.00

до

2 дни

60.00

3

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

до 7 дни

2.50

до 5 дни

5.00

до

2 дни

7.50

4

За издаване на удостоверения, сл. бележки и др. за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 

до 30 дни

10.00

Х

Х

Х

Х

5

Заверка на преписи от документи

до 7 дни

2.00

до 5 дни

4.00

до 2 дни

6.00

6

Заверка на копия от планове и документацията към тях

до 30 дни

7.00

Х

Х

Х

Х

7

Издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения

до 30 дни

20.00 лв.

Х

Х

Х

Х

8

Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.

до 30 дни

50.00

Х

Х

Х

Х

9

Издаване на скици за проучване и проектиране виза на Гл. архитект за имоти извън границите на урбанизираните територии

До 7 дни

100,00

Х

Х

Х

Х

 

Такси за административни услуги

 

Такси за услуги по гражданско състояние

1

За издаване на удостоверение за наследници

До  5 дни

3.00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

2

За издаване на удостоверение за идентичност                  

До 5 дни

3,00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

3

За издаване на удостоверение,че не е съставен акт за раждане или акт за смърт   

До 5 дни

3.00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

4

За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за гр.брак,както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

До 5 дни

3.00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

5

За издаване на удостоверение за семейно положение

До 5 дни

2.00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

6

За издаване  на удостоверение за родствени връзки

До 5 дни

3.00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

7

 

За адресна регистрация или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес

 

7.1

За адресна регистрация – настоящ адрес

До 5 дни

Х

До

3 дни

Х

Веднага

2,00 с бланка

7.2.

За адресна регистрация – постоянен адрес

До 5 дни

Х

До 3 дни

Х

Веднага

3,00 с бланка

7.3.

За издаване на удостоверение за постоянен адрес

До 5 дни

2.00

До 3 дни

5.00

 За

1 ден

7.00

7.4.

За издаване на удостоверение за настоящ адрес

До 5 дни

2.00

До 3 дни

5.00

 За

1 ден

7.00

8

За заверка Покана-декларация за посещение на чужденец в Р България

Х

Х

Х

Х

Веднага

10,00

9

За заверка Покана-декларация за частно посещение в Р България на лице живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност

X

Х

X

X

Веднага

5,00

10

За легализация на документи по гражданско състояние, за чужбина

X

Х

X

X

Веднага

5,00

11

За всички други видове удостоверения, по искане на граждани

До 5 дни

3.00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

12

За препис от документи

До 5 дни

2.00

До 3 дни

5,00

За

1 ден

7,00

13

Заверка на Заявление за лични документи

 

 

 

 

Веднага

1,00

14.

За издаване на различни видове удостоверения, копия и преписи от документи по гражданско състояние за лица починали без ЕГН и/или без посочване на необходимите данни в съответния формуляр от заявителя

До 3 дни

7.00

До 5

дни

5,00

X

X

 

За разрешения за търговия с тютюневи изделия

 

1.

   За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира такса за издаване на разрешението

до

15

дни

 

 

X

X

X

X

100,00

 

Tакса за притежаване на куче

 

1.

Tакса за притежаване на куче

x

10лв./бр.

X

X

X

X

                 

 

Такси за гробни места

 

І.

Ползване на гробни места

 

 

1.

Такса за гробоползване до 15 години в община Аксаково:

 

 

 

За обикновен гроб

Х

X

X

X

X

25,00

 

 

За семеен гроб /гробница/ - съобразно вариантите, посочени в чл.13, ал.2 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

Х

 

 

 

X

X

X

X

І-ви вариант 1 500

 

ІІ-ри вариант 1 200

 

 

За урнов гроб

Х

X

X

X

X

12,50

 

2.

Такса за гробоползване за вечни времена в община Аксаково

 

 

 

 За обикновен гроб

Х

X

X

X

X

200,00

 

 

 За семеен гроб /гробница/ - съобразно вариантите, посочени в чл.13, ал.2 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

Х

 

 

 

X

X

X

X

І-ви вариант

3 000

 

ІІ-ри вариант

2 600

 

 

 За урнов гроб /урнова ниша/

Х

X

X

X

X

100,00

 

 

  Такса на корен на облите дървени материали, дървата за огрев и вършината

 добити от общинския горски фонд

 

 

     Мярка

  Такса

 на корен (лв.)

1.

Иглолистни обли дървени материали:

 

 

1.1

едър

     м3

 

 

Iа клас на сортимента

м3

90

 

I клас на сортимента

м3

60

 

II клас на сортимента

м3

48

1.2

среден

м3

 

 

III клас на сортимента

м3

30

 

IV и V клас на сортимента  

м3

 18

1.3

дребен

 м3

  10

1.4  За дървените материали от бяла мура таксите по т.1.1 се завишават

съответно с 50 на сто

 

 

 

Мярка

   Такса на корен (лв.)

 

 

 

бук,

дъб,

габър
и други твърди
широко-

листни

цер,акация,
липа,бреза и
меки
широко-

листни

орех, явор,
ясен,

бряст и
горско-

плодни

2.

Широколистни обли дървени

материали

 

 

 

 

2.1

едър

 м 3

 

 

 

 

Iа клас на сортимента

м3

90

48

156

 

I клас на сортимента

м3

60

42

102

 

II клас на сортимента

м3

48

36

72

2.2

среден

м3

 

 

 

 

III клас на сортимента

м3

24

24

24

 

IV и V клас на сортимента

м3

15

15

15

2.3

 дребен

м3

12

10

12

 

 

 

     Мярка

   Такса

  на корен

   (лв.)

3.

Дърва за горене и вършина:

 

 

 

3.1

дърва от иглолистни

дървесни видове

пространстВени м3

5

3.2

дърва от широколистни меки

дървесни видове

пространствени м3

12

3.3

дърва от широколистни

твърди дървесни видове

пространствени м3

12

3.4

вършина

пространствени м3

2

4. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събирането на суха и паднала дървесина от еденично пръснати дървета над 20годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата на корен, за съответния вид дървен материал

4.a. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса. Разпоредбата не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.

4.б. Разпоредбите на предходната т.4а не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.

5. Таксите на корен за облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат преди издаването на позволителното за извоз.

 

Определят се следните такси към чл. 46 от раздел VІІІ „Други общински  такси

определени със закон” от настоящата наредба, както следва:

 

Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост

 

 

Наименование

Мярка

Такса (лв.)

1.

Билки (в сурово състояние)

 

 

1.1

Грудки, корени, коренища

 

 

1.1.1

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

кг

0,09

1.1.2

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг

0,07

1.1.3

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг

0,02

1.1.4

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка

кг

0,01

1.1.5

- други

кг

0,03

1.2

Листа

 

 

1.2.1

- мечо грозде

кг

0,08

1.2.2

- боровинка червена и черна, лудо биле

кг

0,04

1.2.3

- бръшлян, чобанка

кг

0,03

1.2.4

- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

кг

0,02

1.2.5

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг

0,01

1.2.6

- други

кг

0,03

1.3

Стръкове

 

 

1.3.1

- блатно кокиче

кг

0,10

1.3.2

- горицвет, лазаркиня

кг

0,08

1.3.3

- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг

0,05

1.3.4

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

кг

0,04

1.3.5

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

кг

0,03

1.3.6

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял

кг

0,02

1.3.7

- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг

0,01

1.3.8

- други

кг

0,03

1.4

Цветове

 

 

1.4.1

- липа

кг

0,10

1.4.2

- божур, иглика

кг

0,05

1.4.3

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

кг

0,03

1.4.4

- акация бяла, бъз

кг

0,02

1.4.5

- вратига, глог, равнец бял

кг

0,01

1.4.6

- други

кг

0,03

1.5

Плодове

 

 

1.5.1

- боровинка червена и черна, хвойна червена

кг

0,15

1.5.2

- хвойна сибирска

кг

0,10

1.5.3

- кисел трън, къпина, малина

кг

0,04

1.5.4

- бъз, глог, конски кестен, киселица

кг

0,02

1.5.5

- бъзак, трънка

кг

0,01

1.5.6

- други

кг

0,03

1.6

Семена

 

 

1.6.1

- есенен минзухар

кг

0,15

1.6.2

- други

кг

0,08

1.7

Пъпки

 

 

1.7.1

- странични борови връхчета

кг

0,15

1.7.2

- бяла бреза, черна топола

кг

0,10

1.7.3

- други

кг

0,08

1.8

Кори

 

 

1.8.1

- мъждрян, ясен

кг

0,20

1.8.2

- зърнастец, кисел трън, леска

кг

0,10

1.8.3

- върба

кг

0,05

1.8.4

- дъб

кг

0,03

1.8.5

- бреза

кг

0,02

1.8.6

- други

кг

0,03

1.9

Лишеи

 

 

1.9.1

- исландски

кг

0,10

1.10

Водорасли

кг

0,30

2.

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата

 

 

2.1

От защитени лечебни растения

 

 

2.1.1

- плодове

100 г

20,00

2.1.2

- семена

100 г

50,00

2.1.3

- резници

бр.

2,00

2.2

От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

 

 

2.2.1

- луковици, грудки, коренища

бр.

1,00

2.2.2

- плодове

100 г

5,00

2.2.3

- семена

100 г

10,00

2.2.4

- резници

бр.

0,50

2.3

От други лечебни растения - луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните

бр.

0,10

2.3.1

- лук (всички видове), перуника (всички видове)

бр.

0,20

2.3.2

- ботурче есенно (есенна циклама)

бр.

1,00

2.3.3

- плодове

100 г

2,00

2.3.4

- семена

100 г

5,00

2.3.5

- резници

бр.

0,10

Забележка: цените са без ДДС

 

 

II. Такси за административни услуги

 

1.

За издаване на позволително, разрешителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства

за 1 бр.

1,50

2.

За издаване на дубликати на позволителни, разрешителни, удостоверения и свидетелства

за 1 бр.

1,50

3.

Таксите се заплащат при предявяване на искането.

 

 

Такси за технически услуги

 

 

Мярка

Такса

(лв.)

1.

За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:

 

 

1.1

едра

куб. м

1,50

1.2

средна

куб. м

2

1.3

дребна

куб. м

2,50

1.4

дърва

пр. куб. м

2,50

2.

За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:

 

 

2.1

едра

куб. м

1

2.2

средна

куб. м

1,50

2.3

дребна

куб. м

2

2.4

дърва

пр. куб. м

1

3.

За маркиране на дървесина в лежащо състояние:

 

 

3.1

едра

куб. м

1

3.2

средна

куб. м

1,50

3.3

дребна

куб. м

2

3.4

дърва

пр. куб. м

1

4.

За извлечение от картни листове

за 1 бр.

10

5.

За извадка или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и ловоустройствен проект

за 1 бр.

12

6.

Таксите се заплащат при предявяване на искането за извършване на услуга, с изключение на таксите по т.1т.2 и т.3, които се заплащат при издаване на документа за извършената услуга.

 

 

Такса за страничните ползвания и страничните горски продукти

добити от общинския горски фонд

 

 

 

Мярка

Такса (лв.)

1.

Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)

пространствен м³

5

2.

Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели)

т

3

3.

Коледни елхи:

 

 

3.1

- до 1 м

бр.

3,00

3.2

- до 2 м

бр.

5,00

3.3

- над 2 м

бр.

8,00

4.

Паша в горите и горските пасища за една година

 

 

4.1

за едър рогат добитък

за 1 бр.

2

4.2

за коне, катъри, магарета и мулета

за 1 бр.

1

4.3

за овце

за 1 бр.

0,50

4.4

за свине

за 1 бр.

2,50

4.5

за кози или ярета до 3 бр.

за 1 бр.

2,50

4.6

за кози или ярета до 5 бр.

за 1 бр.

3

4.7

за кози или ярета над 5 бр.

за 1 бр.

8

5.

Такса за събиране на строителни и инертни материали

 

 

5.1

Пясък, чакъл и баластра

м³

4

5.2

Варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка

м³

8

5.3

Глина и други инертни материали

м³

2

6.

Месечна такса за ползване на площи за:

 

 

6.1

временни складове за дървени и растителни материали

дка

15

6.2

временни депа за строителни материали - строителни камъни, декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и други

дка

30

6.3

временен престой на животни

дка

15

7.

Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):

 

 

7.1

в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове

за 10 м2

5

7.2

в други гори и земи от общинския горски фонд

за 10 м2

5

8.

Такса за разполагане на временни обекти за осъществяване на стопанска дейност (за едно денонощие):

 

 

8.1

в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове

м2

5

8.2

в други гори и земи от общинския горски фонд

м2

5

9.

Бране на орехи

кг

0,30


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА АКСАКОВО
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ З М Д Т

/изм. и доп. С Решение № 23.2. от Протокол № 23/25.10.2005г./

/изм. и доп. с Решение № 3.3.2.от Протокол№003/12.12.2007г./

/изм. и доп. с Решение № 5.4.ІІ. от Протокол№005/20.02.2008г./

/ изм. и доп. с Решение № 5.4.ІІІ. от Протокол№005/20.02.2008г./

/ изм. и доп. с Решение № 11.7.V. от Протокол№011/30.07.2008г./

/ изм. и доп. с Решение № 13.6.ІІ. от Протокол№013/16.09.2008г./

/ изм. и доп. с Решение № 16.5. от Протокол№016/23.12.2008г./

/ изм. и доп.  с Решение № 19.3.§1.  от Протокол№019/08.04.2009г./

/ изм. и доп. с Решение № 21.2.§1.  от Протокол№021/24.06.2009г./

/ изм. и доп.  с Решение № 22.6.  от Протокол№022/28.07.2009г./

/ изм. и доп.  с Решение № 24.3.§1. от Протокол№024/09.09.2009г./

/изм. и доп.  с Решение № 25.2.ІІ.§1. и §2. от Протокол №025/06.10.2009г./

/изм. и доп.  с Решение № 28.5.ІІ. от Протокол № 028/27.01.2010г./

/изм. и доп. с Решения № 38.2.§10.  от Протокол № 038/22.12.2010г./

/изм. и доп. с Решения № 38.4.ХVІІІ.1. и № 38.4.ХVІІІ.2.  от Протокол № 039/25.01.2011г./

 

І. Дирекция "Финансови, счетоводни и хуманитарни дейности”

ІІ.Дирекция "ИПЕПП"

ІІІ.Дирекция "Общинска собственост и стопанство” и Дирекция „Устройство на територията" 


по ред

Наименование на услугата / правото

Ц Е Н А  Н А  У С Л У Г А

обикновена

бърза

експресна

Срок

Лева

Срок

Лева

Срок

Лева

І. Дирекция "Финансови и счетоводни дейности"

1

Удостоверение за трудов стаж обр.30 бюдж.сфера

14 дни

безплатна

Х

Х

Х

Х

2

Удостоверение за трудов стаж обр.30 архив АПК

30 дни

8.00

10 дни

11.00

2 дни

16.00

3

Удостоверение обр.УП 2 – в бюджета –до 3 години

14 дни

безплатна

Х

Х

Х

Х

4

Удостоверение обр.УП 2 – в АПК –до 3 години

30 дни

10.00

10 дни

14.00

2 дни

18.00

5

Молба предложение за пенсиониране УП 1

30 дни

2.00

Х

Х

Х

Х

6

Справка – декларация до бюро по труда

14 дни

безплатна

Х

Х

Х

Х

7

Служебна бележка за годишна облагаема сума

14 дни

безплатна

Х

Х

Х

Х

8

Служебна бележка за получаване на кредит

14 дни

безплатна

Х

Х

Х

Х

9

Служебна бележка  за доход от 1 до 3 месеца

14 дни

безплатна

Х

Х

Х

Х

10

Служебна бележка  за доход от 3 до 12 месеца

14 дни

безплатна

Х

Х

Х

Х

11

Удостоверение за платено обезщетение по бременност и раждане

30 дни

2.00

Х

Х

Х

Х

12

Услуги за погребения

 

12.1

Предоставяне на ковчег

Х

40,00

Х

Х

Х

Х

12.2

Траурна трансп.услуга до гробищен парк гр.Аксаково

х

10,00

 

 

 

 

12.3

Т

Траурна трансп.услуга извън  гр.Аксаково

 

Х

10.00 + 1,00лв./км

Х

Х

Х

Х

12.4

Изкопаване и засипване на гроб в община Аксаково

 

 

 

 

 

 

 

- На стандартен гроб  2.00/ 1.00/ 1.50

Х

х

Х

Х

Х

150,00

 

- На семеен гроб /гробница/

 

чл.13, ал.2 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

   І-ви вариант -2.00/ 2.50/ 2.50

Х

х

Х

Х

Х

300,00

 

На семеен гроб /гробница/

 

чл.13, ал.2 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

   ІІ-ри вариант -2.00/ 1.50/ 2.50

x

x

x

x

x

250,00

12.5

Изкопаване на нов гроб в община Аксаково с механизация / багер/

 

 

На нов стандартен гроб   2.00/ 1.00/ 1.50

X

x

X

x

X

50,00

 

На нов семеен гроб /гробница/

 

чл.13, ал.2 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

    І-ви вариант -2.00/ 2.50/ 2.50

X

X

X

X

X

100,00

 

На нов семеен гроб /гробница/

 

чл.13, ал.2 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

      ІІ-ри вариант -2.00/ 1.50/ 2.50

X

X

X

X

X

70,00

Забележка: В случаите когато изкопаването на нов гроб се извършва с механизация, посочените цени по т.12.4. включват цените по т.12.5.

12.6

Отменена с Решение № 38.2.§10.1.3. от Протокол № 038/ 22.12.2010г.

 

13

Услуга за радостни ритуали

 

 

А. за сключване на граждански брак през работни дни – „класически ритуал”

Х

70.00 лв.

Х

Х

Х

Х

 

Б. за сключване на граждански брак през празнични и почивни дни – „класически ритуал”

Х

130.00 лв.

Х

Х

Х

Х

 

В. за сключване на граждански брак през празнични и почивни дни – „фолклорен сватбен ритуал”

Х

265.00 лв.

Х

Х

Х

Х

14.

Документи по ЗМДТ

 

 

А. удостоверение за данъчна оценка на имот

До

7 дни

10,00

До 3 дни

20,00

До 24 часа

40,00

 

Б. Удостоверение за декларирани данни по ЗМДТ

До 14 дни

10,00

До 3 дни

20,00

Х

Х

 

В. Копие от данъчна декларация /заверено/

До 14 дни

10,00

До 3 дни

20,00

Х

Х

 

Г. Дубликат на квитанция за платен данък

До 3 дни

1,00

Х

Х

Х

Х

 

Д. Заверка по издадени удостоверения за данъчна оценка

веднага

5,00

Х

Х

Х

Х

 

Е. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Аксаково.

До 3 дни

3,00

Х

Х

Х

Х

 

Ж. Удостоверение за данъчна оценка на имот, деклариран по чл.17 от ЗМДТ

До

7 дни

10,00+3,00лв. за всеки обект

До 3 дни

20,00+5,00лв. за всеки обект

До 24 часа

40,00+8,00лв. за всеки обект

 

З. Други удостоверения и справки по искане на физ. и юрид. лица по ЗМДТ

 

До 14 дни

10,00

До 3 дни

20,00

Х

Х

 

И. Предоставяне писмена информация на физически и юридически лица

 

До 14 дни

10,00

До 3 дни

20,00

Х

Х

14.1

 

Документи на ОБС

 

 

 

А. Копие от решения на Общински  съвет

 

До

3 дни

0.50лв/стр.

х

х

х

х

 

Б. Заверено копие от решения на Общински съвет

 

До

3 дни

2.00лв/стр.

 

 

 

 

14.2

Копирна услуга

 

веднага

0.20лв/стр.

 

 

 

 

 

ІІ. Дирекция “ИПЕПП”

 

 

15

 

Разрешения за прокопаване на тротоари,ул.настилки и зелени площи

 

 

- за улични и пътни настилки

до

10 дни

140,00лв/кв.м. /депозит/  + 25.00лв.

Х

Х

Х

Х

 

- за тротоарни настилки

до

10 дни

82,00 лв/кв.м. /депозит/ + 25.00лв.

Х

Х

Х

Х

 

- за зелени площи

до

10 дни

3,30 лв/л.м. /депозит/ + 25.00лв.

Х

Х

Х

Х

15.1

Издаване разрешение за депониране на строителни отпадъци и изкопни земни маси

 

до

14

дни

3.00/куб.м. /но не по-малко от 10.00лв./

Х

Х

Х

Х

15.2

Обябяване на инвестиционни намерения и решения по преценка за необходимост от ОВОС/ЕО

 

х

10,00 лв.

   х

     х

   х

х

15.3

 

Административна регистрация на куче

 

x

3,00

x

x

x

x

15.4

 

 

Издаване на разрешение за временно депониране

 

до 20

дни

20.00лв.

Х

Х

Х

Х

15.5

 

Определяне на маршрут за транспортиране на изкопни земни маси и/или строителни отпадъци

 

до 20

дни

30,00лв.

   х

х

х

х

15.6

 

Издаване на разрешение за отсичане на дървета

до 30

дни

40,00лв.

x

x

x

x

 

ІІІ. Дирекция“Общинска собственост и стопанство” и Дирекция„Устройство на територията”

 

А. ДИРЕКЦИЯ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО”

16

Издаване на копия от документи за придобито вещно право

до 7 дни

2.80

до 3 дни

3.35

до 1 ден

5.50

17

Издаване на заверени копия от досието на отчуждени имоти

до 30 дни

3.80

до 7 дни

5.40

до 1 ден

7.60

18

Издаване на удостоверения по документация на отчуждени имоти

до 30 дни

5.40

до 7 дни

7.60

до 3 дни

10.80

19

Издаване на удостоверения за реституционни претенции по молба на физически и юридически лица

до 30 дни

3.00

до 7 дни

5.00

до 3 дни

7.00

20

Изготвяне на справки на частни лица, фирми и адвокати(касаещи 1 имот)

до 30 дни

5.40

до 14 дни

10.80

до 3 дни

16.20

21

Издаване на други удостоверения и служебни бележки

до 30 дни

2.80

до 14 дни

3.85

до 3 дни

4.95

22

Отписване от актовите книги

 

5.00

 

 

 

 

23

Заверяване на молби – декларации и издаване на удостоверения за обстоятелствена проверка за имоти в регулация

до 30 дни

200.00

х

х

X

X

 

А. Издаване на Заповед по чл.193 от ЗУТ

До

30 дни

30,00 лв.

 

 

 

 

24

Заверка на копия от актове

до 7 дни

5.00

X

X

X

X

25

Издаване на копия от документи от архива на отдел “Общинска собственост”

до 30 дни

2.70

до 3 дни

3.00

до 1 ден

5,40

26

Ползване на зали общинска собственост за един астрономически час

Х

 

10.00

X

X

X

X

26а

За ползване на общински места (имоти), извън посочените в т.10.6. от Приложение №1 към Наредбата, за осъществяване на спортни мероприятия или други рекреационни дейности се заплаща цена на човек на ден, независимо от продължителността на престоя

х

 

 

 

5,00

х

х

х

х

27

Регистрация на собствениците на пчели  и пчелни семейства

Х

 

10.00

X

X

X

X

28

Издаване на удостоверение за частна ветеринарно медицинска практика

до

14 дни

10.00

до 7 дни

20.00

до 1 ден

30.00

29

Издаване на удостоверения за регистрация на търговски обект

до

30 дни

20.00

X

X

X

X

30

За издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

до 30 дни

20.00

X

X

X

X

31

Удостоверение за регистрация на

 

пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали.

До 30

 

дни

 

 

 

10.00

X

X

X

X

32

Заверка на маршрутно разписание по транспортна схема

до 7 дни

10.00

Х

Х

Х

Х

33

Заверка на копие от разрешително за таксиметрова дейност – за всеки таксиметров автомобил

до 5 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

34

Заверка на маршрутно разписание за специализиран превоз

до 3 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

35

Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти

до

30 дни

5 .00  40.00

Х

Х

Х

Х

36

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

до

14 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

37

Заверка на хотелски регистър (заплаща се при първоначална заверка, в рамките на годината)

до

7 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

38

Разглеждане на проекти за рекламни съоръжения

 

 

 

     - до 1 кв.м.

до

14 дни

6.00

Х

Х

Х

Х

 

     - над 1 до 4 кв.м.

до

14 дни

12.00

Х

Х

Х

Х

 

     - над 4 кв.м.

до

14 дни

45.00

Х

Х

Х

Х

39

Издаване на разрешение за монтаж на рекламно информационни елементи

до

45 дни

24.00

Х

Х

Х

Х

40

Извършване на предварителен оглед на място за рекламни позиции

 

 

       - до 1 кв.м.

до

7 дни

6.00

Х

Х

Х

Х

 

       - над 1 до 4 кв.м.

до

7 дни

12.00

Х

Х

Х

Х

 

- над 4 кв.м.

 

до

7 дни

24.00

Х

Х

Х

Х

40а.

Разглеждане на документация за поставяне на  временно преместваеми обекти в имоти общинска и частна собственост

Х

20.00

Х

Х

Х

Х

41

Б. ДИРЕКЦИЯ “ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Одобряване на задание и издаване на разрешение за възлагане изработване на ПУП

 

- за населени места

30 дни

80.00

Х

Х

Х

Х

 

- за поземлени имоти извън границите на населените места и селищни образувания

30 дни

165.00

 

 

 

 

 

- за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания

 

115.00

 

 

 

 

 

-комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 151 от ЗУТ

30 дни

120.00

 

 

 

 

42

 

Процедиране, разглеждане и одобряване на проект за ПУП от ОбЕСУТ

 

 

А. За частични изменения на ОУП по инициатива на физ. и юридически лица

60 дни

200.00

Х

Х

Х

Х

 

Б. За ПУП:

 

 

- в населените места в обхват до един квартал

30 дни

30.00 /на имот/

Х

Х

Х

Х

 

- в населените места в обхват над един квартал

30 дни

70.00 лв. /на имот/ + 30.00 лв. за всеки следващ имот

 

 

 

 

 

- извън границите на населените места

30 дни

140.00лв. до 1дка +100.00лв. / за всеки следващ дка и 100лв. на км. за обекти на техн. инфраструктура.

Х

Х

Х

Х

 

- в селищни образувания

30 дни

140.00лв. /на имот/

 

 

 

 

 

- в производствени зони

30 дни

75.00 / за имот

 

 

 

 

43

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка по чл.142,ал5 и ал.6, т.2 от ЗУТ, по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант :  

 

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП

7 дни

0.80лв./кв.м. (не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП

 

 

7 дни

1.20лв./кв.м. (не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП

 

7 дни

50% от т.А и Б

(не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект

 

30 дни

30% от т. А,Б и В (не по-малко от 50,00лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Д. За ново одобряване (съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие, съгл. Чл.145, ал. 4 от ЗУТ – на база РЗП

7 дни

50% от т. А, Б и В(не по по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Е. Одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл.145, ал.5 от ЗУТ – на база РЗП 

 

7 дни

по т. А и Б

(не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Ж. За узаконяване на строежи по т. А, Б и В

7 дни

300% от т. А, Б и В( не по-малко от 60лв.)

Х

Х

Х

Х

 

З. За самостоятелни сградни инсталационни проекти (ОВ, ЕЛ, ВиК) – за всеки вид инсталация поотделно ( не по-малко от 10лв.)

 

7 дни

15% от.т. А до т.Г( не по-малко от 30лв.)

Х

Х

Х

Х

 

И. За обекти за производство на ел. енергия от възобновяеми източници:

- вятърни централи

 

1,5% от проектната стойност на обекта   (не по-малко от

30 000 лв.)

 

 

 

 

44

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка по чл.142 ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, от ЕСУТ:  

 

 

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП

 

30 дни

1,50 лв./кв.м. (не по-малко от 120,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП

 

30 дни

1,80 лв./кв.м. (не по.малко от 120,00лв.)

Х

Х

Х

Х

 

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП

 

30 дни

50% от т.А и Б

(не по-малко от 120,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект

 

45 дни

30% от т. А,Б и В (не по-малко от 120,00 лв.).

Х

Х

Х

Х

 

Д. За ново одобряване (съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие, съгл. Чл.145, ал. 4 от ЗУТ – на база РЗП

 

30 дни

30% от т. А, Б и В(не по по-малко от 120,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Е. Одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл.145, ал.5 от ЗУТ – на база РЗП 

 

30 дни

по т. А и Б

(не по-малко от 120,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Ж. За узаконяване на строежи по т.А, Б и В

30 дни

300% от т. А, Б и В (не по-малко от 140лв.)

Х

Х

Х

Х

 

З. За самостоятелни сградни инсталационни проекти (ОВ, ЕЛ, ВиК) – за всеки вид инсталация поотделно

 

30 дни

7% от.т. А до т.Г

(не по-малко от 30лв.)

Х

Х

Х

Х

 

И. За обекти за производство на ел. енергия от възобновяеми източници:

- вятърни централи

30

дни

1,5% от проектната стойност на обекта – но не по-малко от

30 000 лв.

Х

Х

Х

Х

 

- фотоволтаични

(слънчеви системи)

30 дни

1,5% от проектната стойност на обекта – но не по-малко от 500лв./дка

Х

Х

Х

Х

 

Й. За доброволна делба на сграда, жилище или друг обект, на основание чл.202 от ЗУТ

30 дни

1,00лв./кв.м. (но не по-малко от 80,00лв.)

Х

Х

Х

Х

45

Одобряване и съгласуване на инв.проекти за строежи на инженерната инфраструктура с оценка по чл.142 ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад на лицензирана фирма консултант

 

А. За топлопреносни и газопреносни мрежи

 

7 дни

0,20 лв./л.м.

(не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Б. За външни водопроводни и канализационни мрежи

7 дни

0,20 лв./л.м.

(не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

В. За електрически, телефонни кабелни линии и кабелни телевизии

7 дни

0,20 лв./л.м.

(не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Г.За благоустрояване на райони

7 дни

0,20 лв./л.м.

(не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Д. За пътища и др.

7 дни

0,20 лв./л.м.

(не по-малко от 50,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

46

Одобряване и съгласуване на инв.проекти за строежи на инженерната инфраструктура с оценка по чл.142 ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, от ОбЕСУТ

 

А. За топлопреносни и газопреносни мрежи

30 дни

0,45 лв./л.м.

(не по-малко от 120,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

Б. За външни водопроводни и канализационни мрежи 

30 дни

0,45 лв./л.м.

(не по-малко от 120,00 лв.)

Х

Х

Х

Х

 

В. За електрически, телефонни кабелни линии и кабелни телевизии

30 дни

0,45 лв./л.м.

(не по-малко от 120,00лв)

Х

Х

Х

Х

 

Г.За благоустрояване на райони

7 дни

0,45 лв./л.м.

 

 

/не по-малко от 120,00 лв./

Х

Х

Х

Х

 

Д. За пътища и др.

7 дни

0,50 лв./л.м.

/не по-малко от 120,00 лв./

Х

Х

Х

Х

47

За узаконяване на строежи
по т. 57 и 58

30 дни

300 % от стойността на т.45 и т.46

Х

Х

Х

Х

48

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти на инженерни съоръжения (подпорни стени, геозащитни съоръжения, мостове, др.)

7 дни

0,2 % от проекто-строителната стойност

Х

Х

Х

Х

49

Удостоверяване с печат на предадена екзекутивна документация след окончателното завършване на строежите ( не по малка от 20лв. и не повече от 100 лв.)

14 дни

50% от стойността на т.43, 44, 45, 46 и т.48

Х

Х

Х

Х

50

Становище за държавна приемателна комисия

 

10 дни

20 лв.

Х

Х

Х

Х

51

Издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал. 1 от ЗУТ

14 дни

100 лв.

Х

Х

Х

Х

52

Съгласуване на проекти за организация на движението:

 

- за постоянни

30 дни

15.00лв.

Х

Х

Х

Х

 

- за временни

30 дни

8.00лв.

Х

Х

Х

Х

53

Разглеждане (съгласуване) на комуникационно-транспортни планове за производствени и обслужващи обекти:

 

- паркинги, гаражи, сервизи, складови и произв.площадки

30 дни

35.00

Х

Х

Х

Х

 

- бензиностанции, газостанции, крайпътни и др.обслужващи обекти

30 дни

80.00

Х

Х

Х

Х

54

Съгласуване и одобряване на работен ПОИС при събаряне на сгради и съоръжения

30 дни

0,02лв./кв.м РЗП, но не по малка от 30 лв.

Х

Х

Х

Х

55

Одобряване на  инвестиционни проекти невключени в т.3, т.4, т.5 и т.6

до

14 дни

0,5% от проект. Стр. ст/ст

Х

Х

Х

Х

56

Съгласуване на конструктивни становища по чл.147, ал.2 от ЗУТ и конструктивни експертизи

до

14 дни

50.00

Х

Х

Х

Х

57

Презаверяване на разрешение за строеж

до

14 дни

50% от таксата за издаване на РС

Х

Х

Х

Х

58

Издаване на акт за узаконяване

до

14 дни

100.00

Х

Х

Х

Х

59

Процедиране преписка за

 

прокарване на временен път и право на преминаване

60 дни

50.00

Х

Х

Х

Х

60

Процедиране и разглеждане на генерални планове от ЕСУТ

 

 

- до 20 дка

60 дни

60.00

Х

Х

Х

Х

 

- над 20 дка

60 дни

90.00

Х

Х

Х

Х

61

Изготвяне на проект за попълване на одобрен /действащ КП/ в следствие променени имотни граници, възстановени имоти по чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ и план на новообразуваните имоти

до

60 дни

30.00лв. на проект

Х

Х

Х

Х

62

Съгласуване на техническа експертиза за доброволна делба на недвижим имот

до

7 дни

5.00лв.

до 5 дни

10.00лв.

до 3 дни

15.00лв.

63

За издаване на удостоверение по:

 

 

 

 

 

 

 

 - чл.52, ал.5 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ

до

10 дни

20.00лв. на удостоверение

Х

Х

Х

Х

 

  - чл.202 от ЗУТ

до

10 дни

30.00лв. на удостоверение

Х

Х

Х

Х

 

  - чл.181, ал.2 от ЗУТ

до

10 дни

30.00лв. на удостоверение

Х

Х

Х

Х

64

За издаване на протокол за въвод във владение за възстановени имоти по реда на ЗСПЗЗ

до

30 дни

15.00лв. на протокол

Х

Х

Х

Х

65

За заверка на Протокол обр.№3,т.1.2 по Наредба №3 на МРРБ удостоверяващ прилагането на ПУП по

отношение на застрояването

до

14 дни

15.00лв. на протокол

Х

Х

Х

Х

 

За сгради

до

3 дни

20.00лв. на протокол

Х

Х

Х

Х

 

За подземни проводи и съоръжения

до

3 дни

20.00лв. на протокол

Х

Х

Х

Х

66

За издаване на скица и удостоверение по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ

до

30 дни

По 25.00лв. на скица и удостоверение

Х

Х

Х

Х

67

За определяне на застроената площ съгл. Чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ

до

30 дни

15.00лв. на заповед

Х

Х

Х

Х

68

Процедура по попълване на кадастрален план във връзка с непълноти и грешки

до

30 дни

20.00

Х

Х

Х

Х

69

Предоставяне на изходни данни за извършване на дейности по кадастъра

 

 

- Предоставяне на графични данни и репераж

до

14 дни

20.00

Х

Х

Х

Х

 

- Предоставяне на цифрови данни

до

14 дни

25.00

Х

Х

Х

Х

 

- Предоставяне на данни за заявени инвестиционни намерения

до

30 дни

30.00

Х

Х

Х

Х

70

Издаване на служебни бележки

до

14 дни

5.00

до 7 дни

10.00

до 1 ден

20.00

71

Издаване на заверени копия от заповеди на кмета на общината

във връзка с прилагането на ЗУТ, протоколи от заседания на ЕСУТ, изходяща кореспонденция

до

5 дни

2.00лв./стр.

до 7 дни

2.80

до 1 ден

3.80

72

Издаване на удостоверение по искане на ВРС и ВОС

до

14 дни

10.00

до 5 дни

20.00

Х

Х

73

Изготвяне на оценки и процедиране на преписки за имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

А. Изготвяне на оценки на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ / без ПНИ/;по §31,ал.2,т.1 предложение последно от ПЗР на ППЗСПЗЗ; по §31, ал.5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и §4в от ПЗР на ЗСПЗЗ с възлагане на лицензиран оценител

 

до

30 дни

80 лв.за имот

Х

Х

Х

Х

 

Б. Процедиране на преписки по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ /възстановяване на имот по решение на ПК/

до

30 дни

30.00 лв. за имот

Х

Х

Х

Х

 

В. Процедиране на преписка по реда на §31,ал.2,т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ в селищно образувание

До

30 дни

30.00 лв. за имот

Х

Х

Х

Х

 

Г. Процедиране на преписка по реда на §31, ал.5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ /заявител бивш собственик и оценявания имот е в СО/

до

30 дни

30.00 лв. за имот

Х

Х

Х

Х

 

Д. Процедиране на преписка по §4к, ал.8, т.1-3 от ПЗР на ЗСПЗЗ

До

30 дни

50.00 лв. за имот

Х

Х

Х

Х

 

Е. Процедиране на преписка по §4к, ал.8, т.4 и 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ

до

30 дни

20.00 лв. за имот

Х

Х

Х

Х

74

Издаване на разрешително за изсичане на лози и дървета в земеделски земи

 

до

20 дни

5.00

до 14 дни

20.00

Х

Х

75

Въвод във владение на новообразувани имоти по §4

 

до

20 дни

15.00

до 7 дни

45.00

Х

Х

76

Маркиране на добита дървесина извън горски фонд при условията и по реда на ЗОСИ (не по-малко от 5.00лв.)

до

3 дни

1.50лв./куб.м.

Х

Х

Х

Х

77

Удостоверение за регистриране въвеждане строежи в експлоатация четвърта категория

До

7 раб. дни

500.00 лв.

Х

Х

Х

Х

78

Удостоверение за регистриране на частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІти клас, и съоръженията към тях

До

7 раб. дни

По 100 лв/км, но не повече от 2000 лв.

Х

Х

Х

Х

79

Удостоверение за регистриране въвеждане в експлоатация на реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначение на строежи ІV-та категория

До

7 раб. дни

200.00 лв.

Х

Х

Х

Х

80

Удостоверение за регистриране въвеждане строежи в експлоатация пета категория

 

 

- производствени сгради

До 7 раб. дни

350.00 лв.

Х

Х

Х

Х

 

- общ. Обслужващи сгради

 

200.00 лв.

 

 

 

 

 

- Жилищни сгради, селскостопански сгради, реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна предназначение

До

7 раб. дни

100.00 лв.

Х

Х

Х

Х

 

- Строежи от допълващо застрояване, от V-та категория, извън тези от VІ-та категория

До

7 раб. дни

50.00 лв.

Х

Х

Х

Х

81

Регистрация на технически паспорт за обект

 

До

3 дни

10,00 лв.

Х

Х

Х

Х

82

За  отразяване  на  промени  в  собствеността  в  имотните  регистри  към  действащите  планове  на  насел. места  и  сел.образувания

 

3.00 лв.

Х

Х

Х

Х

83

Заверени  копия  от  планове

-       Формат  А4

-       Формат  А3

 

6.00 лв.

12.00 лв.

 

 

 

 

84

Проучвания по повод искания за огледи на място и издаване на експертни становища и указания

 

30.00 лв.

 

 

 

 

85

Приемане и процедиране на помощен кадастрален план по чл.13а от ППЗСПЗЗ.

 

50.00 лв.(на имот)

 

 

 

 

86

Изготвяне на задание за изработване на план по §4к от ЗСПЗЗ (план на новообразуваните имоти)

 

15.00 лв.

 

 

 

 

87

 

Съгласуване на идеен инвестиционен проект, който е основание за продължаването на проектирането в следващи фази съгл. Чл. 141 от ЗУТ /чл.122/

 

 

А. За строежите по позиции 43 и 44 от т.А до т.Ж

До

30 дни

0,15лв./кв.м. – но не по-малко от 50,00лв.

 

 

 

 

 

Б. За строежите по позиции 43 т.И и 44 т.И

До

30 дни

10% от позиции 43 т.И и 44 т.И

 

 

 

 

88

 

Допускане изменение на одобрените

 

инвестиционни проекти по време на строителството на основание чл. 154 ал. 5 от ЗУТ /одобряване на инвестиционен проект и вписване на забележка към издаденото разрешение за строеж/

До

30 дни

цената по позиция 44 т.А и т.Б

Х

Х

Х

Х

89

Служебна заверка на актове за приемане и предаване на СМР, съглесно изискванията на чл.170 ал. 2 от ЗУТ

 

До 14 дни

20,00

Х

Х

Х

Х

ІV. "Услуги, извършвани от звената в образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети"

90

Удостоверение или служ.бележка

веднага

1,00

 

 

 

 

91

Копирни/принтерни услуги за извънучилищни нужди:

-едностранно

-двустранно

-цветно

 

веднага

веднага

веднага

 

0,10

0,15

0,20

x

x

x

x

92

Издаване на дубликат за:

-завършен клас

-удостоверение за завършено основно образование

-диплома за средно образование

 

веднага

веднага

веднага

 

3,00

5,00

8,00

 

x

x

x

x

93

Изготвяне на педагогическа характеристика на бивши ученици

веднага

3,00

x

x

x

x

94

Ползване на зали и фоайета

-от 08,00 ч. до 18,00ч.

- след 18,00ч.

 

 

10,00/час

20,00/час

x

x

x

x

95

Читателска услуга в библиотеката за една година

 

1,00

x

x

x

x

                   

 

 

 

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.