Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА       

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

       

               Заповед №847/24.08.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ207006 по КВС на з-ще с. Долище, общ. Аксаково,   обл.Варненска с цел жилищно строителство.                         

                                                    

               Заповед №848/24.08.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 98 по плана на местност “Доброглед” включена в СО “Доброгледски лозя” на з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                

                                       


               Заповед №849/20.08.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 147044, 147053, 147049,147051 и 147052 по КВС на землище на  с. Ген.Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна линиите на застрояване.                                                 

                                                                           

              Заповед №851/24.08.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за кабелно захранванена трафопост за ПИ 052042 по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                     

                                                                                                          

              Заповед №863/30.08.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ-73 и ІV-73, кв.6 подействащия план на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ, делба на имота и предвидено свързано застрояване.                                                    

                                                                                  

              Заповед №898/08.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване назадание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 034005 по КВС на землище на  с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на фуражна кухня.                                                

                                                                

              Заповед №899/09.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 031006 по КВС на землище на  с.Новаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция.                                                

                                                                         

               Заповед №917/13.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 058017 по КВС на землище на  с Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на ветрогенератор.                                                

                                                  

               Заповед №918/13.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 055014 по КВС на землище на  с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на ветрогенератор.                                                

                                                                          

               Заповед №919/13.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 063045 по КВС на землище на с. Изворско, общ.Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на ветрогенератор.                                                

                                                                                                             

               Заповед №920/13.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 025011 по КВС на землище на с. Изворско, общ.Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на ветрогенератор.                                                

                                                        

               Заповед №921/13.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 064038 по КВС на землище на с. Изворско, общ.Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на ветрогенератор.                                                 

                                                    

               Заповед №952/17.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план  за транспортен достъп на ветрогенератори в ПИ058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028, 059005 по КВС на землище на с.Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска,  ПИ 025011 по КВС на землище с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варненска и ПИ 001013 и 007025 по КВС на землище на с. Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                

                                                

               Заповед №953/17.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план  за кабелно трасе на ветрогенератори в ПИ058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028, 059005 по КВС на землищена с. Изворско,общ. Аксаково,  обл.Варненска,  ПИ 025011 по КВС на землище с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варненска и ПИ 001013 и 007025 по КВС на землище на с. Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                 

                                                                                              

              Заповед №954/17.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІ-370, кв.27 по действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ.                                                    

                                                                 

               Заповед №1003/30.09.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план  за кабелна линия за захранване на КТП20/0,4кV в ПИ 037114 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                

                                                                     

              Заповед №1005/04.10.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІ-317, кв.54 по действащия план на с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и застрояване на улична регулация.                                                     

                                                                          

               Заповед №1015/06.10.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ000305 по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,   обл.Варненска с цел жилищно строителство.                       

 

               Заповед №1016/06.10.2010г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ050018 по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,   обл.Варненска с цел жилищно строителство.                          

                                                     

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срокот обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                           ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Главна


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.