Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

            Заповед №ЗД-173/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №503.139  по плана на с.о.”Студен кладенец”, з-ще с. Орешак,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство. 

            Заповед №ЗД-174/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №164  по плана на с.о.”Доброгледски лозя”, з-ще с. Доброглед,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство. 

              Заповед №ЗД-175/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.145  по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-176/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.144  по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-177/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.146  по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-178/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.44.37  по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-179/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.41  по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  складове за промишлени стоки и офис.   

              Заповед №ЗД-180/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.48.42  по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  складове за промишлени стоки и офис.   

               Заповед №ЗД-181/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ Х-350,  кв.2 по действащия план на с. Зорница,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  прилагане разпоредбите на §8, ал.2 от ЗУТ и жилищно строителство.

               Заповед №ЗД-182/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ХХІІ-126 и ХХІІІ-125,  кв.14 по действащия план на с. Слънчево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  обединяване на двата имота и предвидено свързано застрояване с УПИ ХХІV-75.

               Заповед №ЗД-183/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ І-700,  кв.41 по действащия план на гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  делба на имота.

               Заповед №ЗД-184/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №39  по плана на с.о.”Могилите”, з-ще с. Осеново,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство. 

               Заповед №ЗД-185/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ХІ-89,  кв.9 по действащия план на с. Слънчево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  делба на имота.

               Заповед №ЗД-186/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  ПИ 2135,  кв.69 по действащия план на гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  прилагане разпоредбите на §8 от ЗУТ и делба на имота.

               Заповед №ЗД-187/17.12.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ  за ПИ 043024 по КВС на з-ще гр. Игнатиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска за обект: „Уличен водопровод и водопроводно отклонение”. 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                                       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.