Заповед № 913 - отчуждаване на имот

З А П О В Е Д

 

913

гр.Аксаково 2012 г.

 

 

На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21 от Закона за общинската собственост, Решение № 6.8 от Протокол № 6/17.02.2012г. на Общински съвет Аксаково за одобряване на подробният устройствен план – план за застрояване за изграждане на “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени)” в обхват поземлени имоти №№ 025040, 025041, 038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015, 038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022, 038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029, 038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038, 038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029, 039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС на землището на с.Въглен, община Аксаково, област Варна, публикувано обявление в два централни ежедневника – „Новинар” от 04.10.2012г., „Телеграф” от 04.10.2012г. и един местен ежедневник в-к „Народно дело” от 04.10.2012г., и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА

 

І. О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

Поземлен имот с идентификатор 038013 по КВС на землище с. Въглен, Община Аксаково, местност „Габарите”, с НТП – нива, целият с площ 12 000 кв.м., собственост на: Иван Георгиев Иванов, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Мара Димитрова Желязкова, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Стоянка Желязкова Петрова, , с постоянен адрес: гр. Варна; Димитър Желязков Желязков, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Илия Желязков Бъчваров, , с постоянен адрес гр. Варна,; Никола Желязков Ников, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Вела Георгиева Димитрова, , с постоянен адрес: с. Въглен; Каличка Георгиева Желязкова, с постоянен адрес: гр. Варна,; Александър Иванов Александров, , с постоянен адрес: гр. Варна; Румен Иванов Александров, , с постоянен адрес: гр. Варна, местност „Св. Никола-1; Дано Андреев Данов, с постоянен адрес: гр. Враца,; Росен Андреев Данов, , с постоянен адрес: гр. Враца,; Владимир Милчев Михайлов, с постоянен адрес: гр. Варна,; Аделина Милчева Михайлова, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Радка Маринова Сотирова, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Росен Благоев Лодозов, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Мая Росенова Лодозова-Стойкова, , с постоянен адрес: гр. София, район Лозенец,; Катерина Росенова Лодозова, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Благой Росенов Лодозов, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Никола Стоянов Енчев, с постоянен адрес: гр. Варна; Станимир Николов Стоянов, , с постоянен адрес: гр. Варна,; Димитър Николов Стоянов,  с постоянен адрес: гр. Варна,; Теодора Георгиева Йоргакева,  с постоянен адрес: гр. Варна,; Мартин Андреев Йоргакев, с постоянен адрес: гр. Варна,; Виктор Андреев Йоргакев, с постоянен адрес: гр. Варна,; Димитър Костадинов Йоргакиев,  с постоянен адрес: гр. Варна; Веселина Желязкова Гешева,  с постоянен адрес: гр. Варна,; Марияна Иванова Костадинова,, с постоянен адрес: гр. Варна, , съгласно Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 97 от 31.03.1999 г., том 4, рег. № 1702, дело № 729, при следните квоти:

1.     Иван Георгиев Иванов, собственик на 24/432 ид.ч.

2.     Мара Димитрова Желязкова, собственик на 12/432 ид.ч.

3.     Стоянка Желязкова Петрова, собственик на 12/432 ид.ч.

4.     Димитър Желязков Желязков, собственик на 12/432 ид.ч.

5.     Илия Желязков Бъчваров, собственик 18/432 ид.ч.

6.     Никола Желязков Ников, собственик на 18/432 ид.ч.

7.     Вела Георгиева Димитрова, собственик на 24/432 ид.ч.

8.     Каличка Георгиева Желязкова, собственик на 24/432 ид.ч.

9.     Александър Иванов Александров, собственик на 36/432 ид.ч.

10.  Румен Иванов Александров, собственик на 36/432 ид.ч.

11.  Дано Андреев Данов, собственик на 18/432 ид.ч.

12.  Росен Андреев Данов, собственик на 18/432 ид.ч.

13.  Владимир Милчев Михайлов, собственик на 18/432 ид.ч.

14.  Аделина Милчева Михайлова, собственик на 18/432 ид.ч.

15.  Радка Маринова Сотирова, собственик на 12/432 ид.ч.

16.  Росен Благоев Лодозов, собственик на 3/432 ид.ч.

17.  Мая Росенова Лодозова – Стойкова, собственик на 3/432 ид.ч.

18.  Катерина Росенова Лодозова, собственик на 3/432 ид.ч.

19.  Благой Росенов Лодозов, собственик на 3/432 ид.ч.

20.  Никола Стоянов Енчев, собственик на 8/432 ид.ч.

21.  Станимир Николов Стоянов, собственик на 8/432 ид.ч.

22.  Димитър Николов Стоянов, собственик на 8/432 ид.ч.

23.  Теодора Георгиева Йоргакева, собственик на 4/432 ид.ч.

24.  Мартин Андреев Йоргакев собственик на 4/432 ид.ч.

25.  Виктор Андреев Йоргакев, собственик на 4/432 ид.ч.

26.  Димитър Костадинов Йоргакиев, собственик на 12/432 ид.ч.

27.  Веселина Желязкова Гешева, собственик на 36/432 ид.ч.

28.  Марияна Иванова Костадинова, собственик на 36/432 ид.ч.

ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г. и в съответствие с подробен устройствен план план за застрояване, одобрен с решение № 6.8 от Протокол № 6/17.02.2012г. на Общински съвет Аксаково, предвиждащ изграждане на “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени) - предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин.

ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 6861,00 лв. (шест хиляди осемстотин шестдесет и един лева), представляващо пазарната цена на имота съгласно изготвен доклад от лице оценител на имоти от 15.03.2012г., препотвърдена с уведомително писмо вх. № 2600-1229/1/26.10.2012г. Размерът на обезщетението на основание чл.5, ал.1 и чл.10, ал.1 и ал.2 от ЗН се разпределя, както следва:

1.      Иван Георгиев Иванов381,17 лв. /триста осемдесет и един лева и седемнадесет стотинки/;

2.      Мара Димитрова Желязкова – 190,58 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет и осем стотинки/;

3.      Стоянка Желязкова Петрова – 190,58 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет и осем стотинки/;

4.      Димитър Желязков Желязков – 190,58 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет и осем стотинки/;

5.      Илия Желязков Бъчваров – 285,87 лв. /двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/;

6.      Никола Желязков Ников- 285,87 лв. /двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/;

7.      Вела Георгиева Димитрова – 381,17 лв. /триста осемдесет и един лева и седемнадесет  стотинки/;

8.      Каличка Георгиева Желязкова – 381,17 лв. /триста осемдесет и един лева и седемнадесет  стотинки/;

9.      Александър Иванов Александров – 571,75 лв. /петстотин седемдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/;

10.    Румен Иванов Александров – 571,75 лв. /петстотин седемдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/;

11.    Дано Андреев Данов – 285,87 лв. /двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/;

12.    Росен Андреев Данов – 285,87 лв. /двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/;

13.    Владимир Милчев Михайлов – 285,87 лв. /двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/;

14.    Аделина Милчева Михайлова – 285,87 лв. /двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/;

15.    Радка Маринова Сотирова – 190,58 лв.  /сто и деветдесет лева и петдесет и осем стотинки/;

16.    Росен Благоев Лодозов – 47,65 лв. /четиридесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/;

17.    Мая Росенова Лодозова – Стойкова – 47,65 лв. /четиридесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/;

18.    Катерина Росенова Лодозова – 47,65 лв. /четиридесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/;

19.    Благой Росенов Лодозов – 47,65 лв. /четиридесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/;

20.    Никола Стоянов Енчев, собственик на – 127,06 лв. /сто двадесет и седем лева и шест стотинки/;

21.    Станимир Николов Стоянов – 127,06 лв. /сто двадесет и седем лева и шест стотинки/;

22.    Димитър Николов Стоянов – 127,06 лв. /сто двадесет и седем лева и шест стотинки/;

23.    Теодора Георгиева Йоргакева – 63,53 лв. /шестдесет и три лева и петдесет и три стотинки/;

24.    Мартин Андреев Йоргакев – 63,53 лв. /шестдесет и три лева и петдесет и три стотинки/;

25.    Виктор Андреев Йоргакев – 63,53 лв. /шестдесет и три лева и петдесет и три стотинки/;

26.    Димитър Костадинов Йоргакиев – 190,58 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет и осем стотинки/;

27.    Веселина Желязкова Гешева – 571,75 лв. /петстотин седемдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/;

28.    Марияна Иванова Костадинова – 571,75 лв. /петстотин седемдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/;

ІV. Изплащането на паричното обезщетение ще се осъществява при условията на подписано споразумение за партньорство между Община Варна, Община Аксаково и Община Белослав от 29.03.2011г. и Решение от Протокол № 11 от 30.01.2012г. и 02.02.2012г.  на УС на РСУО „Еко 2010”, в процентно съотношение, както следва: за Община Варна – 92,18%, за Община Белослав – 3,00%  и за Община Аксаково – 4,82%. След влизане в сила на настоящата заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка, изрично посочена от упълномощено от всички правоимащи лица, придружено и с актуално удостоверение за наследници). След депозиране на заявлението от заинтересованото лице, но не по късно от 3 месеца, възлагам на Директора на Дирекция „ФСХД” да предприеме действия за изплащане на дължимото парично обезщетение.

 

V. Възлагам на Атанас Гьошев – Директор на Дирекция „ОСС” да организира и предприеме необходимите действия по изпращане на настоящата заповед за обнародване в „Държавен вестник”, за поставянето й на таблото за обявления в сградата на общината и на кметство с. Въглен, за публикуването й на интернет страницата на общината, както и за обявяването й в два централни ежедневника и един местен ежедневник.

            VІ. На основание чл. 25, ал.2, изр. трето от ЗОС и чл. 60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, по следните мотиви:

Изграждането на “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци е общински обект с първостепенно значение по смисъла на §1, т.6 от  ДР на ЗОС и § 5 т.73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.

Понастоящем капацитета на действащото депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан, липсва възможност за депониране на отпадъци, а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии. Липсата на ново съоръжение или инсталация за третиране на отпадъци ще постави населението в региона без реална алтернатива, водеща до кризисна ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората.

Реализацията на ПУП-ПЗ с посоченото отреждане е с особено важно  значение не само за общините Варна, Аксаково и Белослав, но  и за политиката  на Българската Държава по отношение поетите ангажименти съобразно европейските директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците в региона ще рефлектира върху националните приоритети в областта на околната среда, като от евентуалното закъснение изпълнението на проекта може да последва значителна вреда. Възможността да се осигури бързо и навременно изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007-2013г.”, е безусловно необходима, за да бъдат защитени особено важни държавни и обществени интереси.

Предварителното изпълнение ще осигури своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат вредите от неизпълнението.

Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично обезщетение, съгласно издадените заповеди за отчуждаване.

VІІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Руска Илиева – Зам. Кмет на община Аксаково.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник". Когато заповедта е обжалвана само относно размера на паричното обезщетение, жалбата не спира изпълнението й.

Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник” пред Административен съд – Варна.

Копие от заповедта да се връчи на Руска Илиева – Зам. Кмет на община Аксаково – за контрол, на Атанас Гьошев – Директор на Дирекция „ОСС” и на Атанаска Цачева – Директор на Дирекция „ФСХД” за сведение и изпълнение.

Заповедта се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - един за канцеларията на Кмета, един за Дирекция „ОСС” и един за Дирекция „ФСХД”.

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

  

Изготвил:

Н. Тодорова

 

Съгласували:

Ат. Гьошев

Ир. Добрева

Ат. Цачева

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.