Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-167/23.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  УПИ ХХVІІІ-2682,  кв.1 по действащия план на гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  за отреждане на имота за търговска дейност, склад и борса за строителни материали и автогараж.

            Заповед №ЗД-168/23.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. трасе за ПИ 049121  по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

            Заповед №ЗД-169/23.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №501.97  по плана на с.о.”Лозите”, з-ще с. Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство. 

            Заповед №ЗД-170/23.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ 028016  по КВС на з-ще с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

            Заповед №ЗД-171/23.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ 032047  по КВС на з-ще с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

            Заповед №ЗД-172/23.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за пътна връзка за ПИ 040002  по КВС на з-ще с. Въглен, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

       

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.