Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ

СЪОБЩЕНИЕ

           

            На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.), Ви информираме, че е постановено Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна „ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОВОС” на инвестиционно предложение за Създаване на орехова градина, закупуване на специализирана овощарска техника и изграждане на капково напояване в ПИ № 053086, с площ 62,981 дка, местност „Токат меше”, в землище на с. Крумово, община Аксаково, с възложител Тихомир Николаев Денев.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

                  

                                                                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АКСАКОВО


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.