Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010”
ПРОТОКОЛ

 

№ 18 /05.10.2012г.

 

от заседание на общото събрание на  сдружение с нестопанска цел регионално сдружение за управление на отпадъците еко - 2010”

 

Днес, 05.10.2012г., в 10.00 часа, в град Аксаково за заседание на общото събрание на СНЦ Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО -

2010”,    свикано от Председателя на сдружението -  инж. Атанас Стоилов, след предварително взето решение на Управителния съвет присъстваха следните лица:

 

   за     Община  Варна   Кмета  не  се  явява,  представлява  се съгл.пълномощно нот.заверено при нотариус с рег.0 335 при НК гр.София и район на действие ВРС от Зам.кмет Б.Караденчев

   за Община Аксаково - инж. Атанас Стоилов - Кмет на Община;

Аксаково и Председател на СНЦ РСУО ЕКО 2010" ;

   за  община  Белослав   Петър  Желязков   Кмет  на  община

Белослав;

   на събранието присъства и Милена Чобанова представител на Областния управител на област с адм.център Варна съгл.пълномощно РД-12-0600-330/02.10.2012г.

 

На събранието присъства инж.Т.Колев изпълнителен директор на СНЦ”РСУО Еко 2010”, Румяна Радилова Директор на РИОСВ Варна, Пламен Семерджиев

експерт при РИОСВ.

Събранието бе открито и водено от Председателя на сдружението инж. Атанас Стоилов, който докладва въпросите от дневния ред, който   бе предложен предварително.

 

Събранието протече при следния дневен ред с предложена последователност от Председателя на сдружението на разглежданите точки, както следва:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Обсъждане актуалната ситуация със законосъобразното третирането на битовите отпадъци, формирани от общините Варна и Аксаково, в т.ч. въпросите, който биха възникнали от въвеждането и експлоатация на новото депо в имот 207.

 

2.  Обсъждане ролята на Регионалното сдружение на общините ЕКО 2010 - гр. Варна в хода на реализацията на  проект DIR 5112122- 10-78 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион


Варна в землището на с. Въглен, община Аксаково (включващо изграждането на основния обект и подобекти), в т.ч. и за изпълнението на мерките, дадени в Решението по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

3. Обсъждане и одобряване предложението на кмета на община Варна за увеличение на месечното трудово възнаграждение на служителите с трудови и граждански договори (съгласно утвърдения от УС щат) в Регионалното сдружение за управлението на отпадъците  „ЕКО 2010” - гр. Варна.

 

4. Обсъждане въпроси, касаещи мостовето финансиране на дейности  по проект DIR 5112122- 10-78 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна в землището на с. Въглен, община Аксаково от страна на община Варна промяна на чл. 18 от Споразумение за партньорство между трите общини.

 

5.  Разни.

ПО ПЪРВА ТОЧКА

 

Обсъждане актуалната ситуация със законосъобразното третирането на битовите отпадъци, формирани от общините Варна и Аксаково, в т.ч. въпросите, който биха възникнали от въвеждането и експлоатация на новото депо в имот 207.

 

Председателят на СНЦ РСУО ЕКО 2010" запозна присъстващите с фактическата      обстановка по сега действащото депо като представи доклад-анализ за съзадалата се ситуация. Акцентира върху факта, че следва да се предприемат крути мерки относно приемането на отпадъци на действащото депо, като се отчете продължителността на „живот” на новоизграденото съоръжение в ПИ 207, землище с.Въглен,   както и въвеждането в експлоатация на новата РСУО.

Инж.Ат.Стоилов запозна присъстващите с действията на Ибрахим Амура

собственик на имоти, находящи се в площадката за изграждане на РСУО и по специално образуваните съд.дела по негови жалби срещу Решението на ОбС Аксаково за одобряване ПУП ПЗ и Заповедите за отчуждаване. Сподели притесненита си за това, че жалбите на г-н Амура всъщност възпрепятстват развитието на проекта и хвърлят съмнение изобщо за бъдещото на този проект, поради невъзможността същия да се финансира от УО на ОПОС при МОСВ. Запозна присъстващите с необходимите индикативни суми необходими за проекта до края на 2012г. предвид напредъка на проекта.

 

Представена бе стратегия на действие, която бе подложена обсъждане от присъстващите.

След проведените дебати ОС/УС


РЕШИ:


Да се проведе среща до 18.10.2012г. между представители на двете общини, на които в детайли да се изяснат поставените въпроси и да се предприемат мерки за решаването им.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА


Обсъждане ролята на Регионалното сдружение на общините ЕКО 2010 - гр. Варна в хода на реализацията на  проект DIR 5112122- 10-78 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна в землището на с. Въглен, община Аксаково (включващо изграждането на основния обект и подобекти), в т.ч. и за изпълнението на мерките, дадени в Решението по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

Председателят на СНЦ РСУО ЕКО 2010"(сдружението) даде думата на Изпълнителният Директор на сдружението да запознае присъстващи със своята визия за ролята на Регионалното сдружение на общините „ЕКО

2010” - гр. Варна в хода на реализацията на  проект DIR 5112122- 10-

78 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна в землището на с. Въглен, община Аксаково (включващо изграждането на основния обект и подобекти), в т.ч. и за изпълнението на мерките, дадени в Решението по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

След проведените дебати ОС/УС

РЕШИ

 

Управителния съвет възлага на СНЦ РСУО ЕКО 2010"(сдружението) да оказва съдействие при реализицята на проекта като чрез специално ангажирани експерти подпомага община Аксаково и ЗИП в хода на текущите процеси по строителство и контрола на РСУО,   (включващо изграждането на основния обект и подобекти), в т.ч. и за изпълнението на мерките, дадени в Решението по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА

 

Обсъждане и одобряване предложението на кмета на община Варна за увеличение на месечното трудово възнаграждение на служителите с трудови и граждански договори (съгласно утвърдения от УС щат) в Регионалното сдружение за управлението на отпадъците  „ЕКО 2010” - гр. Варна.

 

Председателят на сдружението запозна присъстващите с направеното от Кмета на Община Варна предложение за умеличение на заплататите на работещите по трудово правоотношение и гражданиски договори в сдружението. След проведените дебати ОС/УС

 

РЕШИ

 

Да се завишят възнагражденията на работещите в Регионалното сдружение за управлението на отпадъците  „ЕКО 2010” - гр. Варна с 20% по трудови и граждански договори, считано от 01.09.2012г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА


Обсъждане въпроси, касаещи мостовето финансиране на дейности  по проект DIR 5112122- 10-78 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна в землището на с. Въглен, община Аксаково от страна на община Варна промяна на чл. 18 от Споразумение за партньорство между трите общини.

 

Председателят на сдружението предложи на обсъждане редица въпроси свързани с мостовото финансиране, поето като ангажимент от Община Варна. На обсъждане се подложиха  сроковете  и размера на мостовото финансиране, както и предоставянето му на водещата община от страна на община Варна. Обсъдена бе нуждата да се извърши поправка на споразумението за партньорство от 29.03.2011г. в частта му на чл. 18 относно  номера  на  банковата  сметка  на  община  Аксаково,  по  която следва да се превеждат средствата, постъпили от община Варна.

След проведените дебати УС/ОС на сдружението

 

РЕШИ

 

1. Текстът в чл.18 ал.2 посочена в договора отпада.

Накрая на ал. 2 се добавя се текста:

„Банковата сметка на община Аксаково е както следва:

ЦКБ АД ГР.ВАРНА BIC:CECBBGSF

IBAN:BG80CECB97903132010500

2. За решението за изменение на споразумението следва да се уведоми

изрично Община Варна.

ПО ТОЧКА РАЗНИ

 

Нямаше направени други предложения за обсъждане и  поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

/п/

 

инж. Ат. Стоилов - Кмет на община

Аксаково)

 

/п/

 

За К.Йорданов-Кмет на община

Варна

Богдан Караденчев - Зам.Кмет )

 

/п/

 

Ж. Петров- Кмет на община Белослав

 

/п/

За Областен у-л на област Варна                -

Милена Чобанова - Н-к отдел „Държавна собственост и регионално развитие”Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.