Съобщение до собствениците на излезли от употреба МПС

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АКСАКОВО,

 

            Съгласно Наредба  за управление на отпадъците на територията на община Аксаково, собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства:

  • са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване;
  • могат да ги съхраняват на поземлени имоти - тяхна собственост до предаването им.

При предаването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване собствениците им не заплащат такси.

            Община Аксаково има сключен договор с „Българска рециклираща компания” АД за организиране на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Площадката за събиране и съхраняване, на която гражданите могат да си предадат излезлите от употреба моторни превозни средства е с местонахождение: гр. Аксаково, община Аксаково, УПИ VI-2109, кв. 81 по плана на града (промишлена зона)

 

            „Излязло от употреба моторно превозно средство“ (ИУМПС) е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано моторно превозно средство.

 

Телефони за подаване на сигнали за ИУМПС са:

052/76 20 61 и 052/76 20 66, вътр. 138 и 140.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.